Volume: 4 Issue: 2, 12/23/21

Year: 2021

MAKALELER

Tourism
Human Resources Management, Strategy, Management and Organisational Behaviour, Strategy, Hospitality Management, Tourism, Sustainable Tourism, Tourism Management
Assoc. Prof. Emre HASTAOĞLU Cumhuriyet Üniversitesi
Tourism, Food Sciences

Gelişen kurumsal ve akademik alt yapısı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, hem akademik faaliyetleri özendirici hem de bölgesel gelişmelere yön verici bir rol üstlenmektedir. Dergi fikrinin hayata geçirilmesi noktasında bu durum oldukça etkili olmuştur. Bu sentezle, hem akademik faaliyetleri teşvik etmek ve bunların sunulmalarına imkân vermek hem de turizmin kuramsal ve uygulama alanlarında etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamak amacı ile kararlı ve mütevazı bir duruşla SİTA Dergisini yayın hayatına başlamıştır.

Dergimiz, kapsam olarak turizm yazınının geliştirilmesine katkı sağlayacak konularda (Sosyal-Beşeri Bilimler, Turizm, İşletme, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek-İçecek, Turizm Ekonomisi, Yönetim, Pazarlama, Turizm Sosyolojisi, Rekreasyon, Turizm Coğrafyası, Sağlık Turizmi, İletişim, Spor, Kültür, Muhasebe, Sanat Tarihi vb.) yapılmış araştırma veya inceleme yazılarını kabul etmektedir.

·         Sivas İnterdisiplinler Turizm Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, öncelikle şekil ve içerik yönünden dergi editörlüğü tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmakta uygun bulunması durumunda daha sonra hakemlere gönderilmektedir.

·         Tüm yazılar; Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan “The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition)” isimli kaynakta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. 

·         Dergiye gönderilecek tüm metin Microsoft Word programında yazılmalıdır, tüm gövde metni iki yana yaslı olmalıdır, tüm başlıklar sola yaslı olmalıdır. Yazı tipi Times New Roman, yazı boyutu 12 punto, sayfa kenar boşlukları ise üstten 2,5cm, alttan 2,5cm, sağdan 2,5cm ve soldan 2,5cm olmalıdır. Paragraf başı 1cm içeriden yapılmalıdır. Satır araları 1,5 olmalıdır. Paragraflar arasında üstten ve alttan 6nk boşluk bırakılmalıdır.

·         Çalışmada birinci derece başlıklar büyük harfler ile koyu, ikinci derece alt başlıklar kelimelerin ilk harfleri büyük ve koyu, üçüncü derece alt başlıklar sadece ilk harf büyük ve koyu şekilde yazılmalıdır.  Örnek;

1.              GİRİŞ

1.1.        Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

1.1.1.   Xxxx xxxxx

1.1.2.   Xxxxx xxxxxxxxxx

1.2.        Xxxx Xxxxxxx

2.              XXX XXXXXX XXXX

2.1.        Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

2.1.1.   Xxxx xxxxx

2.1.2.   Xxxxx xxx xxxxx

2.2.        Xxxx Xxxxxxx

2.3.        Xxx Xxxx

3.              SONUÇ

4.              KAYNAKÇA

·         Dergiye sunulan makaleler ya da diğer çalışmaların Türkçe hazırlanmış olması gerekir.  Ayrıca çalışmada 150-250 kelime arası İngilizce ve Türkçe özet ile birlikte İngilizce başlık da yer almalıdır.

·         Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir.

·         Anahtar kelimeler 5’ten fazla olmamalı, hem Türkçe hem de İngilizce olarak belirtilmelidir. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır.

·         Dipnotlar, grafikler ve tablolar olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır. Grafik ve tabloların altındaki notlar, bu materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını taşımalıdır. Tablo, grafik ve şekillerin kaynakları ise sol altta Times New Roman karakteri ile 9 punto olarak verilmelidir.

·         Tablo, grafik ve şekillerin isimleri Times New Roman karakteri ile 12 punto, numaralandırılması sırasıyla “1, 2, 3...” şeklinde verilmelidir. Tabloların ve grafiklerin numarası ve ismi üstte, şekillerin numarası ve ismi ise altta olmalıdır.

·         Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) kullanılmalıdır.

·         Örneğin:

o   Karaca (2012)...;

o   Şahin (2016) Tuna (2007: 182)...;

o   Yılmaz (2016: 935-941)...;

o   Batdı & Elaldı (2016) ’e göre...;

o   Karaca (2012) ’e göre...

o   Tuna & Yeşiltaş (2014)...

o   Üner, Aktepe &Tuna (2004)...

·         APA atıf formatına uygun olarak, atıfta bulunulan kaynağın yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, kaynağa metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıdaki gibi atıfta bulunulur:

o   Yılmaz, Sarı, Bağcı, Gümüs & Özdemir (2015: 209-214).

·         Aynı kaynağa daha sonra yapılan atıflarda ilk yazarın ismi ile birlikte “ve ark.” ifadesi kullanılır:

o   Yılmaz ve ark. (2015: 209-214).

·         Yazar sayısı 6 veya daha fazla ise atıf, metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonrasında Üner ve ark. (2005: 154-198) olarak verilmelidir.

o   Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir. Örneğin: ...(Yılmaz, 2015; Elaldi ve ark., 2016; Yeşiltaş, Kanten & Gürlek, 2007). 

·         Çalışmada kullanılan kitap, makale, bildiri, tez ve teknik not gibi kaynaklar, çalışmada alfabetik sıra ile kaynakça kısmında yer almalıdır.

·         Çalışmalar “Giriş, Kavramsal Çerçeve (veya Yöntem), Bulgular (Uygulamalı Çalışmalarda), Sonuç-Öneriler ve Kaynakça” bölümlerinden oluşmalıdır.

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

·         Tek yazarlı kitap: SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

o   BORTON, H. (1970), Japan's Modern Century, New York: The Ronald Press Company.

·         Birden çok yazarlı kitap:  SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

o   NIVISION, D., WRIGHT, A., ve BARY, W. (1959), Confucianism in Action, Stanford: Stanford University Press.

·         Kitap bölümü: SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.

o   WATSON, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.

·          Dergi makalesi: SOYADI, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf.

o   HOLMES, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83-119.

·         İnternet Alıntısı: SOYADI, A. (Yıl), Başlık (İtalik), ... tarihinde ... sitesi: ... adresinden alındı.

o   NARANGOA, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde Aarhus Üniversitesi: http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/OLD_ISSUES/pdf/kontur_02/li_narangoa.pdf adresinden alındı.

Not: Atıf yapma hususunda daha detaylı bilgi için; http://www.apastyle.org

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SİTA Etik ilkeleri en yüksek düzeyde uygulamayı taahhüt etmektedir. Ayrıca bu konuda tüm paydaşlarının da aynı hassasiyeti göstermesini beklemektedir. Yayıncı, editör, hakemler ve yazarlar bu ilkeleri uygulamayı kabul ve taahhüt etmektedirler. Ayrıca SİTA, uluslararası standartlarda, yayın etiği kapsamında tüm paydaşların etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir. Bu kapsamda SİTA, COPE (Yayın Etiği Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberini (Principles of Transparency and Best Practice) izlemeyi taahhüt etmektedir. Editörler için COPE Rehberi’nin (COPE Guidance for Editors) izlenmesi Editörlerin görevi kapsamında olup, Hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) dergi hakemleri tarafından takip edilmektedir.

PAYDAŞLARIN SORUMLULUKLARI
1.Editörlerin Sorumlulukları
Tarafsızlık ve Yayıncıya Ait Özgürlük: Editörler gönderilen makale önerilerini derginin kapsamına uygun olması ve çalışmalarının önemi ve orijinalliğini dikkate alarak değerlendirirler. Editörler, makale önerisini sunan yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, uyruk veya politik görüşlerini dikkate almazlar. Düzeltme ya da yayınlama kararına dergi editör kurulu dışında diğer kurumlar etki edemez. Editörler, yayımlanan sayıların bilimsel alana katkıda bulunmasına ve özgün nitelikte olmasına özen gösterir.
Bağımsızlık: Editörler ile yayıncı arasındaki ilişki editör bağımsızlığı ilkesine dayanmaktadır. Editörler, dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddetmelidir.
Gizlilik: Editörler gönderilen bir yazıyla ilgili bilgileri, sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında başka herhangi biriyle paylaşmazlar. En az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutar.
Bilgilendirme ve Görüş Ayrılıkları: Editörler ve yayın kurulu üyeleri, yazarların açık yazılı izni olmaksızın kendi araştırma amaçları için sunulan bir makalede yayınlanmamış bilgileri kullanmazlar. Editörler, kabul ya da reddettiği makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
Basım Kararı: Editörler, yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, alanında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirmesine tabi tutulmasını sağlar. Editörler, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir. Dolayısıyla sorumluluk ve yetkisini yerinde ve zamanında kullanmak zorundadır.
Etik Kaygılar: Editörler sunulan bir yazıya veya yayınlanmış makaleye ilişkin etik kaygılar ortaya çıktığında tedbirler alacaktır. Yayınlandıktan yıllar sonra ortaya çıksa bile, bildirilen her etik olmayan yayınlama davranışı incelenecektir. Editörler, etik kaygılar oluşması durumunda COPE Flowcharts’ı takip eder. Etik sorunların önemli olması durumunda düzeltme, geri çekme uygulanabilir veya konu ile ilgili endişeler dergide yayınlanabilir.
Dergi Kurullarıyla İş Birliği: Editörler, danışma komitesi üyelerinin tümünün yayın politikalarına ve yönergelerine uygun olarak süreçleri ilerletmesini sağlar. Danışma kurulu üyelerine yayın politikaları hakkında bilgi verir. Danışma kurulu üyelerinin çalışmalarını bağımsız olarak değerlendirmesini sağlar. Yayın politikaları ve dergi gelişimi için yayın kurulu ile düzenli toplantılar düzenler.
2. Yazarların Sorumlulukları
Raporlaştırma Standartları: Orijinal araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir şekilde sunulmasını ve ardından çalışmanın öneminin objektif bir şekilde tartışılmasını sağlamalıdır. Makale önerisi yeterli detay ve referans içermelidir.
Veri Erişimi ve Saklama: Yazarların, çalışmalarının ham verilerini saklamaları gerekmektedir. Gerektiğinde, dergi tarafından talep edilmesi durumunda editör incelemesi için sunmalıdırlar.
Özgünlük ve İntihal: Yazarlar, tamamen orijinal eserler göndermelidirler ve başkalarının çalışmalarını veya sözlerini kullanmışlarsa, bu uygun şekilde alıntılanmış olmalıdır. İntihal, tüm biçimlerinde etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez. Bu nedenle dergiye makale gönderen tüm yazarlardan benzerlik oranı raporu istenmektedir.
Birden Çok, Yinelenen, Yedekli veya Eş Zamanlı Gönderim / Yayın: Yazarlar başka bir dergide daha önce yayınlanmış bir makaleyi değerlendirilmek üzere göndermemelidir. Bir makalenin birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.
Makalenin Yazarlığı: Sadece yazarlık kriterlerini yerine getiren kişiler, yazının içeriğinde yazar olarak listelenmelidir.
Beyan ve Çıkar Çatışmaları: Yazarlar, makale gönderimi sırasında bir bildirme formu sunarak ve makalede bir beyanı dâhil ederek çıkar çatışmalarını açığa çıkarmalıdır. Çalışma için tüm mali destek kaynakları beyan edilmelidir (varsa hibe/fon numarası veya diğer referans numarası dâhil).
Hakem Değerlendirme: Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin ham veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına ve telif hakkı izinlerine derhal yanıt vererek tam olarak iş birliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak “revizyon” kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar yazılarını gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.
Yayınlanan Eserlerde Temel Hatalar: Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, dergi editörlerini veya yayıncılarını hemen bilgilendirmek ve makale üzerinde bir dizgi hatasını düzeltmek veya makaleyi yayımdan çıkarmak için dergi editörleriyle veya yayıncılarıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, yazarın makaleyi derhal düzeltme veya geri çekme veya derginin editörlerine kendi tespitlerinin yerindeliğine dair kanıt sunma yükümlülüğünü almalıdır.
3. Hakemlerin Sorumlulukları
Editoryal Kararlara Katkı: Editör kararlarında editörlere yardımcı olur ve editoryal iletişim yoluyla yazarların makalelerinde eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanmasını iyileştirmesinde yardımcı olur.
Hız: Makale önerisini incelemek için yeterli nitelikte hissetmeyen veya makale incelemesinin zamanında gerçekleşemeyeceğini bilen herhangi bir hakem, derhal editörleri haberdar etmeli ve gözden geçirme davetini reddetmeli, böylece yeni hakem atamasının yapılması sağlanmalıdır.
Gizlilik: Gözden geçirilmek üzere gönderilen tüm makale önerileri gizli belgelerdir ve bu şekilde ele alınmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu durum inceleme davetine reddeden hakemler içinde geçerlidir.
Tarafsızlık Standartları: Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olarak yapılmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.
Kaynakların Kabulü: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca incelenen yazı ile başka herhangi bir makalenin (yayınlanmış veya yayınlanmamış) herhangi önemli bir benzerliğini editörüne bildirmelidir.
Çıkar Çatışmaları: Çıkar çatışmaları editöre bildirilmelidir. Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE AYKIRI EYLEMLER
İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,
İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
Araştırma ve çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazı olarak almamak,
Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak,

YAYIN POLİTİKASI
Yılda iki defa Mart ve Ekim aylarında yayınlanan SİTA'da turizm ve turizmle ilgili diğer alanlarla turizmde teknoloji kullanımına ilişkin özgün bilimsel çalışmalara yer verilir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
SİTA açık erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunmaktadır.

TELİF HAKKI
Yazarlar, çalışmalarını gönderirken sistemde yer alan Telif Hakkı Devri ve Etik Beyan Formu’nu ıslak imzalı olacak şekilde doldurup göndermelidir. Yayını, SİTA'da yayımlanan yazarlar, yayınının telif hakkını süresiz olarak SİTA’ya devretmiş sayılır. Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
1. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle derginin amaç ve kapsamına uygunluğu, yazım kurallarına ve önerilen taslağa uyumu açısından editör değerlendirmesine tabi tutulur. Bu aşamada derginin amaç ve kapsamına uygun bulunmayan çalışmalar yazarlara iade edilir. Yazım kurallarına ve taslak biçimlendirmesine uymayan çalışmalar ise düzeltilip tekrar yüklenmek üzere yazarlara iade edilir.
2. Editör değerlendirmesinde uygun bulunan çalışmalar konularına göre ilgili alan editörüne yönlendirilir.
3. Alan editörü, çalışmaya konusuna ve niteliğine uygun iki hakem belirleyerek çalışmanın hakem değerlendirme sürecini başlatır.
4. Değerlendirme süreci için seçilen hakemlere 15 gün değerlendirme süresi tanınır. Bu süre sonunda değerlendirmesini tamamlamayan veya değerlendirme raporunu yüklemeyen hakemlerin görevi sonlandırılır ve yeni hakemler belirlenir.
5. Hakem değerlendirme sonucuna göre yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarlara iade edilir.
6. Hakemlerin düzeltilmesini istediği çalışmalar için yazarlara 10 gün süre tanınır. Bu süre içerisinde gereken düzeltmeler yapılarak dergi sistemine yüklenmelidir. Verilen sürede yüklenen düzeltilmiş sürüm gerekiyorsa yeniden hakeme yönlendirilir ve ikinci adım hakem süreci başlatılır; eğer hakem, çalışmanın düzeltilmiş halini görmek istememişse yayıma ilişkin kararı editör verir.

BENZERLİK TESPİT POLİTİKASI
SİTA’ya gönderilen tüm çalışmalar benzerlik taraması yapabilen yazılımlar (iThenticate vb.) aracılığıyla taramadan geçirilir. Yazar çalışma ile birlikte intihal oranını gösteren belgeyi de göndermelidir. İntihal oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %20’nin üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Editörler, değerlendirilen çalışmaya dâhil edilen konular veya resimlerle ilgili kişisel verilerin korunmasını sağlar. Dergiye katkı sağlayan kişilere (editör, yazar ve hakemler) talepleri halinde katkılarını gösteren belgeler verilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI
Editörler, yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumak ve olası ihlallerde dergi ve yazar haklarını savunmak, yayınlanan tüm makalelerin içeriğinin diğer yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğinden emin olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Editörler, yazarlara ve hakemlere derginin yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde sürdürüleceğini garanti eder ve sağlar

Creative Commons Lisansı
Bu Dergi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dergi gönderilen makalelerin değerlendirilmesi ve yayını için ücret talep etmemektedir.