Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yiyecek İçecek İşletmelerinde post Truth Pazarlama

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 98 - 109, 23.12.2021

Öz

Pazarlama faaliyetleri, bir yiyecek içecek işletmesinin pazarda tutunma, rakipler arasında öne çıkma ve marka değeri oluşturma gibi amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkili olan temel unsurlardan biridir. Gelişen teknoloji ile beraber değişen müşteri istek ve ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkan dijital pazarlama sahip olduğu ekonomik, hızlı ve geribildirim alınmasına olanak sağlayan yapı sebebiyle yiyecek içecek işletmelerinin tercihi haline gelmiştir. Sosyal medya kullanıcısı sayısının her geçen gün artmasıyla yiyecek içecek işletmelerinin sosyal medya platformları üzerinden yapılan pazarlama faaliyetlerine yöneldiği görülmektedir. Dijital mecralardan yapılan pazarlama faaliyetlerinde tüketicilerle paylaşılan içeriklerde post truth etkisinin artış göstermesi ile post truth pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır. Post truth pazarlama, pazarlama faaliyetlerinde gerçeklikten uzak, abartılmış, çarpıtılmış bilgilerle hazırlanan içeriklerin kullanılmasını ifade etmektedir. Yiyecek içecek işletmelerinde post truth pazarlamanın incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kavramsal tarama modeli ile hazırlanan bu çalışma sonucunda post truth pazarlamanın yiyecek içecek işletmeleri açısından tüketicilerde merak uyandırma, rekabet ortamında öne çıkma, tüketicilerde işletmeyi ziyaret etme niyeti oluşturma gibi avantajlar sağlarken, tüketicilerin işletmeye duyduğu güvenin sarsılması, tüketicilerin olumsuz görüşünü çevresiyle paylaşması sonucu potansiyel müşteri kitlesinin kaybedilmesi, markanın değersizleşmesi gibi dezavantajlara sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Alan, A. K., Kabadayı E. T., Erişke S. (2018). İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Pazarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 493-504.
 • Alpay, Y. (2020). Yalın Alpay: İnsan Dünyanın Anlam Deposudur. Akşam Gazetesi (11.07.2020).
 • Alyakut, Ö. (2020). Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 699-715.
 • American Marketing Assocation. Definations of Marketing. Erişim Adresi: https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/ Erişim Tarihi: 25.03.2021
 • Arora, M. (2020). Post-Truth and Marketing Communication in Technological Age. Advances in Marketing, Customer Relationship Management and E-Services (içinde), 94-108.
 • Aydın, A. F. (2020). Post-Truth Dönemde Sosyal Medyada Dezenformasyon: Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemi Süreci. Asya Studies, 4 (12), 76-90.
 • Başyazıcıoğlu, H.N., Karamustafa, K. (2018). Marketing 4.0: Impacts of Technological Developments on Marketing Activities. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD). 8 (2), 621-640.
 • Biczysko, D., Jabłońska, M.R. (2016). Social Media Marketing Tools Among Polish Public Higher Education Intitutions. European Journal of Educational & Social Sciences, 1 (1), 66-86.
 • Bozkurt, İ. (2014). İletişim Odaklı Pazarlama, 4. Baskı, İstanbul: MediaCat.
 • Bucak, T. (2011). Yiyecek İçecek İşletmelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS): Bir Literatür Taraması. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 3 (1), 1-20.
 • Bulunmaz, B. (2016). Gelişen Teknolojiyle Birlikte Değişen Pazarlama Yöntemleri ve Dijital Pazarlama. TRT Akademi, 1 (2), 348-365.
 • Byrne, E., Kearney, J., MacEvilly, C. (2017). The Role of Influencer Marketing and Social Influencers in Public Healty. Proceedings of the Nutrition Society
 • Cankül, D., Doğan, A. (2018). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 576-591.
 • Cibaroğlu, M.O. (2019). Post-Truth in Social Media. The Archival World, 6 (2), 87-99.
 • Codita, R. (2010). Contingency Factors of Marketing-Mix Standardization German Consumer Goods Companies in Central and Eastern Europe. Germany: Gabler.
 • Cosentino, G. (2020). Social Media and the Post-Truth World Order. Switzerland: Palgrave Macmillan.
 • Davis, B., Lockwood, A., Alcott, P., Pantelidis, I. S. (2018). Food and Beverage Management. 6. Baskı, USA: Routledge
 • Doğdubay, M., Karan, İ. (2015). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Etik Uygulamaların SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Journal of Tourism Gastronomy Studies, 3(4), 24-32.
 • ETÜDER. (2016). ETÜDER, Ev Dışı Tüketim Pazarı’nda Belirsizliğe Son Verdi. Erişim Adresi: http://etuder.org.tr/2016/06/05/etuder-ev-disi-tuketim-pazarinda-belirsizlige-son-verdi/index.html (Erişim Tarihi:06.05.2021)
 • Gökşin, E. (2018). Dijital Pazarlama Temelleri. 3. Baskı. İstanbul: Abaküs Yayınları.
 • İbiş, S., Engin, Y. Öğrencilerin Yiyecek İçecek Seçiminde Sosyal Medyanın Rolünün Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (17), 322-336.
 • İçli, G. E., Çopur, M. E. (2008). Pazarlama İletişiminde Renklerin Rolü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 22-33.
 • Karp, K. (2016). New Research: The Value of Influencer on Twitter. Twitter, 10 Mayıs, Erişim Adresi: https://blog.twitter.com/en_us/a/2016/new-research-the-value-of-influencers-on-twitter.html Erişim Tarihi:10.01.2021
 • Kaşlı, M., İlban, M., Şahin, B. (2009). Modern Pazarlama Stratejileri: AB ve Türk Turizmi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (27), 79-98.
 • Keller, K. L., Lewnes, A. (2019). 10 Principles of Modern Marketing. USA: MIT Soolan Management Review.
 • Keyes, R. (2017). Hakikat Sonrası Çağ: Günümüz Dünyasında Yalancılık ve Aldatma. İzmir: Tudem Yayın Grubu.
 • Kırmızıgül, B. (2020). Post Truth Çağda Algı ve Algı Yönetimi Turizm Destinasyonlarında Algı Oluşturma. Ankara: Gazi Yayınları.
 • Kingsnorth, S. (2016). Digital Marketing Strategy. England: KoganPage.
 • Kreitner, R. (2016). Pst-Truth and Its Consequences: What a 25-Year-Old Essay Tell Us About the Current Moment. The Nation, Erişim Adresi: https://www.thenation.com/article/archive/post-truth-and-its-consequences-what-a-25-year-old-essay-tells-us-about-the-current-moment/ Erişim Tarihi: 03.01.2021
 • Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. USA: John Wiley & Sons.
 • Kotler, P., Keller, K. L. (2016). Marketing Management. 15. Baskı, USA: Pearson.
 • Köse, G., Çakır S.Y. (2019). Markaların Dijital Pazarlama Çağında Tüketicileri Etkileşime İkna Etme Yolları: Influencer Pazarlama ve İçerik Pazarlamasına İlişkin Kavramsal Bir Çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (38), 205-222.
 • Levin, A. (2020). Influencer Marketing for Brands: What Youtube and Instagram Can Teach You About the Future of Digital Advertising. Sweden: Apress.
 • Marangoz, M. (2014). İnternette Pazarlama. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mert, Y. L. (2018). Dijital Pazarlama Ekseninde Influencer Marketing Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1299-1328. Ryan, D., Jones, C. (2009). Understanding Dijital Marketing. England: KoganPage.
 • Tarakçı, İ.E., Baş, M. (2018). Post-Truth Medya ve Tüketici Davranışlarına Etkisi: “Genç Yetişkinler” Üzerine Keşifsel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 1110-1122.
 • Taş, H. Y., Demirdöğmez, M. (2017). Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 1031-1048.
 • Terzi, A. (2020). Post-Truth Kavramı ve Türk Karşılıkları Üzerine. Türk Dili, 118 (820), 80-86.
 • Sarıışık, Mehmet, Şenol Çavuş ve Kurtuluş Karamustafa (2010). Profesyonel Restoran Yönetimi: İlkeler, Uygulamalar ve Örnekler, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sümer, S.I., Eser, Z. (2006). Pazarlama Karması Elemanlarının Evrimi. Gazi Üniversitesi İdari İktisadi Bilimler Dergisi, 8(1), 165-186.
 • Şahin, E., Çağlıyan, V., Başer, H. H. (2017). Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Satınalma Davranışına Etkisi: Selçuk Üniversitesi İİBF Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(4), 67-86.
 • Şimşek, V. (2018). Post-Truth ve Yeni Medya: Sosyal Medya Grupları Üzerinden Bir İnceleme. Global Media Journal TR Edition, 8 (16) Uygur, S. M., Sürücü, Ç., Sergen, Y. (2018). Yiyecek İçecek İşletmelerinin Dijital Pazarlama Açısından İncelenmesi: Ankara İli Örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 157-176.
 • Odabaşı, Y., Oyman, M. (2017). Pazarlama İletişimi Yönetimi, 11. Baskı. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Oxford Languages (2020). Word of the Year. Oxford: Oxford University Press. Erişim adresi: https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/ Erişim Tarihi: 02.01.2021
 • Valsesia, F., Proserpio, D., Nunes, J.C. (2020). The Positive Effect of Not Following Others on Social Media. Journal of Marketing Research, 57 (6), 1152-1168.
 • We Are Social (2020). Digital in 2020. Erişim Adresi: https://wearesocial.com/digital-2020 Erişim Tarihi: 03.01.2021
 • Webster Jr, F. E. (2005). A Perspective on the Evolution of Marketing Management. Journal of Public Policy & Marketing, 24(1), 121-126.
 • Zehir, E.Ö. Ağzımızın Suyunu Akıtan Yemek Reklamı Fotoğraflarında Kullanılan Hileler. Erişim Adresi: https://www.webtekno.com/agzimizin-suyunu-akitan-yemek-reklami-fotograflarinda-kullanilan-hileler-h58077.html Erişim Tarihi: 17.01.2021
 • Zenginoğlu, S. (2020). Küreselleşmenin Post’ları: Post-Modernizm, Post-Truth ve Post-Covid. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 4 (4), 805-817.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Elif Cemre BOZAGCI> (Sorumlu Yazar)
Doğuş Üniversitesi
0000-0003-1574-5120
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 6 Eylül 2021
Kabul Tarihi 8 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bozagcı, E. C. (2021). Yiyecek İçecek İşletmelerinde post Truth Pazarlama . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 98-109 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/66439/991994

23159            23158                    19544