Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ORMAN KÖYLÜSÜNÜN KIRSAL TURİZM ALGILAMALARINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ANAMUR KÜKÜR KÖYLERİ ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 68 - 82, 23.12.2021

Öz

Araştırmanın amacı kırsal turizmin gelişmesi için bir farkındalık oluşturmak ve orman köylüsünün iletişim ve kırsal turizm algılarını değerlendirmektir. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni yapılarak, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Katılımcılar kırsal turizm kavramını turizm, kültür, doğa ve ekonomi; Kükür Köylerinde ön plana çıkan yöresel ürünleri nar, pekmez, üzüm, incir ve dokumacılık; Kükür Köylerinde kırsal turizmin gelişmesi için reklamının yapılması, altyapı çözümü, etkinliklerin yapılması ve ekonomi gibi sorunların iyileştirilmesi; Kükür Köylerinde kırsal turizmin gelişmesinde güçlü özelliklerini ise ormanlık alana sahip olması, temiz havasının ve doğasının olması, turizm potansiyelinin yüksek olması, yaylalar ile hayvancılık faaliyetlerine sahip olması şeklinde belirtmektedirler. Araştırma sonuçlarına göre orman köylüsünün Kükür Köylerinde halkla ilişkiler uygulamalarıyla birlikte kırsal turizm faaliyetlerinin uygulanabilirliğine yönelik algılarının olumlu olduğu; toplumda yeralan diğer kesimlerin de halkla ilişkiler faaliyetleriyle birlikte kırsal turizm algısını ileride yapılacak araştırmalar için temel oluşturmasına, kırsal turizm bilincin arttırılabilmesinin sağlanması önerilmektedir. Araştırma Anamur ilçesinde yer alan ve Orman Köyü statüsüne sahip Kükür Köylerinde yaşayan vatandaşlara uygulanmıştır. Araştırma, orman köylüsünün kırsal turizm algısının belirlenmesi açısından ilk nitel çalışma özelliği taşımaktadır. Orman köylüsünün kırsal turizm algılamaları bu alandaki sektör uygulayıcılarına yol gösterecektir.

Kaynakça

 • Akdağ, G., (2018). Marka Kent Stratejileri ve Anamur, Anamur’ un Turizm Potansiyeli, Ed. Çetinsöz ve Temiz, 65-75.
 • Altun (Doganer), S, Beyhan, G, Esengil, R, 2007, "Sustainable Rural Tourism in Akseki Sarihacilar Village”, Open House International, vol.32 no.4, p. 98-105. ISSN 0168-2601.
 • Anamur Belediye Meclis Kararları, http://www.anamur.bel.tr/Files/Dokumanlar/Meclis%20Kararlari/2019%20MECL%C4%B0S/2019%20KASIM%20AYI%20MECLISI.pdf, Erişim Tarihi: 29.01.2021.
 • Anamur Orman İşletme Müdürlüğü, https://mersinobm.ogm.gov.tr/AnamurOIM/Lists/AnamurIsletmeMudOrmanVarligi/AllItems.aspx, Erişim Tarihi: 29.01.2021.
 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M., Türkmen, F. (2012). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma,Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 103-112.
 • Bramwell, B. 1994, “Rural Tourism and Sustainable Rural Tourism”, in B. Bramwell and B. Lane (eds), Rural Tourism and Sustainable Rural Development, Channel View Publications, Great Britain, pp. 1-6.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Traditions. California: SAGE.
 • Çeken, H., Uçar, M., Dalgın, T. (2012). Kırsal Turizmin Gelişimi Konusunda Yerel Halkın Algıları: Fethiye Yöresi Örneği, TurarTurizm ve Araştırma Dergisi, 1 (1), 4-28.
 • Çetinsöz, B. C., ve Temiz, G., (2018). Marka kent stratejileri ve Anamur. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Doganer, S. (2014). DevelopingSustainableRuralTourism in San Antonio, TX. In International Antalya HospitalityTourismand Travel ResearchConference Proceedings, Antalya, Turkey, 9-12 December 2014.
 • European Commission (2003).FactSheet. Rural Development in theEuropeanUnion, Brussels.
 • Given, L.M. (2008). The Sage of Encyclopedia of Qualitative Research Methods. ThousandOaks, CA: Sage Publications.
 • Irshad, H., 2010. Rural Tourism – An Overview, Government of Alberta, Agriculture and Rural Development, viewed September 14 2014,
 • Köroğlu, A., Köroğlu Ö. (2006). Kırsal Turizmin Yöre Kalkınmasındaki Rolü: Buldan Yöresi Kırsal Turizm Potansiyeli, Buldan Sempozyumu,(23-24 Kasım 2006), Buldan, Denizli.
 • Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2019). İlçelerimiz Anamur, Erişim Adresi http://www.mersinkulturturizm.gov.tr/TR-73139/anamur.html, 28.02.2019.
 • Mert, G., (1991) Anamur. Ankara: Ezgi Yayıncılık.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Midgart, M.R. 2003, “Authenticity – Tourist Experiences in the Norwegian Periphery”, in D. Hall, L. Roberts and M. Mitchell (eds), New Directions in Rural Tourism, Ashgate Publishing Limited, Burlington, pp. 102-114.
 • Roberts, L., Mitchell, M., Hall D. 2003, “New Directions in Rural Tourism: Local Impacts and Global Trends”, in D. Hall, L. Roberts and M. Mitchell (eds), New Directions in Rural Tourism, Ashgate Publishing Limited, Burlington, pp. 225-233.
 • Sofu, H. (2013). http://www.anamurbulten.com/kukur-koyu-makale,80.html, Erişim Tarihi: 29.01.2021.
 • Soykan, F., (2006). Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Açısı ve Kazanılan Deneyim.II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, (20-22 Nisan 2006), Bildiriler Kitabı, Balıkesir, s. 73.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/ Erişim Tarihi: 29.01.2021.
 • UNWTO (2021), www.unwto.org, Erişim Tarihi:,20.02.2021.
 • Uslu, A., Sancar, M. F., Akay, B., Kutukız, D. (2015). Siirt İli Kırsal Turizm Potansiyeli ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 350-365.
 • Yıldırım, A.,Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

A Qualitative Research on Communication and Rural Tourism Perceptions of Forest Villages: The Case of Anamur Kükür Villages

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 68 - 82, 23.12.2021

Öz

The research aims to create awareness for the development of tourism and evaluate the forest villagers' tourism perceptions in the video. As a research method, phenomenology pattern from qualitative research designs was used, and an easily accessible sampling method, one of the purposeful sampling methods, was applied. Participants lecture the concept of tourism, culture, nature, and economy; The local products that come to the fore in Kükür Villages are pomegranate, molasses, grape, fig, and weaving; Advertising for the development of tourism in village, infrastructure solution, planning and improvement of problems such as economy; In the development of tourism in the village of Kükür, they state that it has a forest area, has clean air and nature, has high tourism potential, has plateaus and animal husbandry activities. According to the research results, the opinions of forest villagers about the applicability of tourism in Kükür Villages are positive; It is suggested to estimate the increase of target tourism awareness by measuring the educational tourism perception of other segments of the society with future evaluations. The research was applied to people living in Kükür Villages, which are located in Anamur district and have forest village status. The research is the first qualitative study characteristic of the complicated reason for the forest villagers' perception of tourism. The forest villagers' thinking of grinding tourism will guide the industry practitioners in this field.

Kaynakça

 • Akdağ, G., (2018). Marka Kent Stratejileri ve Anamur, Anamur’ un Turizm Potansiyeli, Ed. Çetinsöz ve Temiz, 65-75.
 • Altun (Doganer), S, Beyhan, G, Esengil, R, 2007, "Sustainable Rural Tourism in Akseki Sarihacilar Village”, Open House International, vol.32 no.4, p. 98-105. ISSN 0168-2601.
 • Anamur Belediye Meclis Kararları, http://www.anamur.bel.tr/Files/Dokumanlar/Meclis%20Kararlari/2019%20MECL%C4%B0S/2019%20KASIM%20AYI%20MECLISI.pdf, Erişim Tarihi: 29.01.2021.
 • Anamur Orman İşletme Müdürlüğü, https://mersinobm.ogm.gov.tr/AnamurOIM/Lists/AnamurIsletmeMudOrmanVarligi/AllItems.aspx, Erişim Tarihi: 29.01.2021.
 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M., Türkmen, F. (2012). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma,Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 103-112.
 • Bramwell, B. 1994, “Rural Tourism and Sustainable Rural Tourism”, in B. Bramwell and B. Lane (eds), Rural Tourism and Sustainable Rural Development, Channel View Publications, Great Britain, pp. 1-6.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Traditions. California: SAGE.
 • Çeken, H., Uçar, M., Dalgın, T. (2012). Kırsal Turizmin Gelişimi Konusunda Yerel Halkın Algıları: Fethiye Yöresi Örneği, TurarTurizm ve Araştırma Dergisi, 1 (1), 4-28.
 • Çetinsöz, B. C., ve Temiz, G., (2018). Marka kent stratejileri ve Anamur. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Doganer, S. (2014). DevelopingSustainableRuralTourism in San Antonio, TX. In International Antalya HospitalityTourismand Travel ResearchConference Proceedings, Antalya, Turkey, 9-12 December 2014.
 • European Commission (2003).FactSheet. Rural Development in theEuropeanUnion, Brussels.
 • Given, L.M. (2008). The Sage of Encyclopedia of Qualitative Research Methods. ThousandOaks, CA: Sage Publications.
 • Irshad, H., 2010. Rural Tourism – An Overview, Government of Alberta, Agriculture and Rural Development, viewed September 14 2014,
 • Köroğlu, A., Köroğlu Ö. (2006). Kırsal Turizmin Yöre Kalkınmasındaki Rolü: Buldan Yöresi Kırsal Turizm Potansiyeli, Buldan Sempozyumu,(23-24 Kasım 2006), Buldan, Denizli.
 • Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2019). İlçelerimiz Anamur, Erişim Adresi http://www.mersinkulturturizm.gov.tr/TR-73139/anamur.html, 28.02.2019.
 • Mert, G., (1991) Anamur. Ankara: Ezgi Yayıncılık.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Midgart, M.R. 2003, “Authenticity – Tourist Experiences in the Norwegian Periphery”, in D. Hall, L. Roberts and M. Mitchell (eds), New Directions in Rural Tourism, Ashgate Publishing Limited, Burlington, pp. 102-114.
 • Roberts, L., Mitchell, M., Hall D. 2003, “New Directions in Rural Tourism: Local Impacts and Global Trends”, in D. Hall, L. Roberts and M. Mitchell (eds), New Directions in Rural Tourism, Ashgate Publishing Limited, Burlington, pp. 225-233.
 • Sofu, H. (2013). http://www.anamurbulten.com/kukur-koyu-makale,80.html, Erişim Tarihi: 29.01.2021.
 • Soykan, F., (2006). Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Açısı ve Kazanılan Deneyim.II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, (20-22 Nisan 2006), Bildiriler Kitabı, Balıkesir, s. 73.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/ Erişim Tarihi: 29.01.2021.
 • UNWTO (2021), www.unwto.org, Erişim Tarihi:,20.02.2021.
 • Uslu, A., Sancar, M. F., Akay, B., Kutukız, D. (2015). Siirt İli Kırsal Turizm Potansiyeli ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 350-365.
 • Yıldırım, A.,Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Barış ALTUNTAŞ> (Sorumlu Yazar)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET (YL) (TEZLİ)
0000-0003-0659-1326
Türkiye


Murat SAĞLAM>
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
0000-0001-8036-7942
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 17 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 29 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Altuntaş, B. & Sağlam, M. (2021). ORMAN KÖYLÜSÜNÜN KIRSAL TURİZM ALGILAMALARINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ANAMUR KÜKÜR KÖYLERİ ÖRNEĞİ . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 68-82 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/66439/983882

23159            23158                    19544