Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BOLU İLİNİN GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 110 - 124, 23.12.2021

Öz

Bu çalışmada Bolu ilinin gastronomi turizm potansiyelinin belirlemesi amaçlanmaktadır. Bolu ile özdeş bir anlam haline gelen aşçı sözcüğünün ve yöresel ürünlerin gastronomi turizmine yönelik potansiyelinin belirlenmesi, Bolu ilinde gastronomi turizminden etkin bir şekilde fayda sağlanabilmesi açısından önem taşımaktadır. Araştırma amacına yönelik olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme (belgesel tarama) tekniğinden faydalanılmıştır ve tarama modeli uygulanmıştır. Bu kapsamda kitap, makale, bildiri, ansiklopedi gibi yazılı kaynaklar derinlemesine incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda Bolu ilinin sahip olduğu aşçılık tarihi, aşçılık mesleği ile anılması, coğrafi işaretli ürünleri, yerel yemek kültürü, festivalleri ve yerel ürünleri ile büyük bir gastronomi turizmi potansiyeli taşıdığı belirlenmiştir. Var olan kış, kültür, doğa ve termal vb. turizm türlerine ek olarak gastronomi turizminin; doğru ve planlı bir şekilde tanıtımı, yerel halkın bilinçlendirilmesi ve turizm paydaşlarının desteği ile Bolu ilinin bir gastronomi şehri olabileceğini söylemek mümkündür. Bu kapsamda Bolu’ya gelen turistlerin yöre mutfağı hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için broşür, kitap, kitle iletişim araçları ve internet yoluyla mutfak kültürünün tanıtımına ilişkin çalışmalar desteklenmeli ve teşvik edilmelidir

Kaynakça

 • Akar-Şahingöz, S, ve İnci, F. (2018). Bolu İlinde Üretilen Arı Ürünlerinin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, Ek Sayı 1, 519-533.
 • Ballı, E. (2016). Gastronomi Turizmi Açısından Adana Sokak Lezzetleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(Special issue 1), 3-17.
 • Barkat, M. S. ve Vermignon V. (2006). Gastronomy Tourism: A Comparative Study of Two French Regions: Brittany and La Martinique. Sustainable Tourism with Special Reference to Islands and Small States Conference Malta: 25-27 Mayıs.
 • Birdir, K. ve Akgöl, Y. (2015). Gastronomi Turizmi ve Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.
 • Bucak, T. ve Aracı, Ü. E. (2013). Türkiye’de Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(30), 203-216.
 • Butcher, H. (1993). Introductions: Some Examples and Definition, Community and Public Policy, (Ed: H. Butcher, A Glen P. Henderson ve J. Smith). London: Pluto Press.
 • Cömert, M. ve Çetin, K. (2017). Gastronomi Temalı Yerel Festivaller Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of International Social Research, 10(54), 1092-1101.
 • Cömert, M. ve Durlu-Özkaya, F. (2014). Gastronomi Turizminde Türk Önemi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2(2), 62-66.
 • Çağlı, I. B. (2012). Türkiye'de Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kalkınmadaki Rolü: Gastronomi Turizmi Örneği. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çalışkan, V. (2018). Türkiye’de Geleneksel Panayırlar: Birbirine Bağlı Bir Sistemde Çözülme ve Kültürel Fonksiyonlarda Kayıplar. TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim, Ankara.
 • Çevik, S. ve Saçılık, M. Y. (2011). Destinasyonun Rekabet Avantajı Elde Etmesinde Gastronomi Turizminin Rolü: Erdek Örneği. 12. Ulusal Turizm Kongresi, Bildiriler Kitabı, 12, 503-515.
 • Dalgın, T., Atak, O. ve Çeken, H. (2016). Festivallerin Bir Kırsal Turizm Çekiciliği Olarak Önemi. Journal of International Social Research, 9(47), 1179-1184.
 • Doğan, N. (Ed.), (2019). Bolu ve Mutfak Kültürü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, No:18.
 • Du Rand, G. E., & Heath, E. (2006). Towards A Framework for Food Tourism As An Element of Destination Marketing. Current İssues in Tourism, 9(3), 206-234.
 • Duman, A. İ. (2000). Bolu Ovası’nda Ekonomik Faaliyetler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Durlu-Özkaya, F. ve Kızılkaya, Ö. (2009). Dolmalar ve Türk Mutfağı ile Yunan Mutfağındaki Yeri. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29.
 • Eren, S. (2007). Türk Mutfağı ve HACCP Sistemi; Mutfak Profesyonellerinin Haccp Bilgilerinin Ölçülmesi. I. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2007, Antalya, 79-83.
 • Getz, D. ve Frisby, W. (1990). A Study of the Role of Municipalities in Developing Festivals and Special Events in Ontario. University of Waterloo, Department of Recreation and Leisure Studies, Waterloo, Canada.
 • Hall, C.M. ve Sharples, L. (2003). The Consumption Of Experience for the Experience of Consumption? An İntroduction to the Tourism of Taste. (Ed: Hall, C.M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., Cambourne, B.), Food Tourism Around the World. Elsevier Butterworth Heinemann. Oxford. 1–24.
 • Hoşcan, N., Genç, K. ve Şengül, S. (2016). Bolu Kent Markası Oluşturma Sürecinde Aşçılık Kültürü ve Gastronomi Turizminin Önemi: Bolgamer Önerisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(Special issue 1), 52-76.
 • Janiskee, R. L. (1994). Some Macroscale Growth Trends in America's Community Festival İndustry. Festival Management and Event Tourism, 2(1), 10-14.
 • Kaçar, G. (2019). Seben (Bolu) Elma Bahçelerinde Belirlenen Zararlı, Yararlı Türler ve Biyoekolojileri. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 5(2), 286-291.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık.
 • Kargiglioğlu, Ş. ve Kabacık, M. (2017). Gastronomi Turizmi Kapsamında Urla Enginar Festivaline Gelen Turistlerin Festival Hakkındaki Görüşleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 409-421.
 • Kendir, H. ve Arslan, E. (2020). Gastronomi Turizmi Açısından Yöresel Lezzetlerin Duygusal Değer Boyutunda İncelenmesi Tokat İli Örneği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (Sonbahar Özel Sayı I/Iı), 130-138.
 • Kivela, J. ve Crotts, J. C. (2006). Tourism and Gastronomy: Gastronomy's İnfluence on How Tourists Experience A Destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377.
 • Kladou, S. (2011) Kültür festivallerine genel bir bakış, İstanbul’un Festivalleri (Ed. Serhan Ada), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kyriakaki, A., Zagkotsi, S. ve Trihas, N. (2013, May). Creating Authentic Gastronomic Experiences for Tourists Through Local Agricultural Products: The ‘Greek Breakfast’project. In International Scientific Conference-Tourism Trends and Advances in the (Vol. 21).
 • Mengen Kaymakamlığı. (1998). Aşçılar Diyarı Mengen. Bolu: Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği.
 • Özçelik, N. E. (2019). Bolu İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Özdemir, G. ve Çelebi, Y. Gastronomi Destinasyonu Olarak Bolu ile İlgili Turist Bakış Açıları ile Davranışsal Niyetlerinin Belirlenmesi. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 5(1), 23-44.
 • Öztürk, E. (2008). Bolu Ağzında Yemek Kültürüyle İlgili Kelimeler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(17), 128-132.
 • Pamukçu, H., Saraç, Ö., Aytuğar, S., & Sandıkçı, M. (2021). The Effects of Local Food and Local Products with Geographical Indication on the Development of Tourism Gastronomy. Sustainability, 13(12), 6692.
 • Richards, G. (2003). Gastronomy: An Essential Ingredient in Tourism Production and Consumption?. In Tourism and Gastronomy (Pp. 17-34). Routledge.
 • Sahin, G. G. (2015). Gastronomy Tourism As an Alternative Tourism: An Assessment on The Gastronomy Tourism Potential of Turkey. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(9), 79-105.
 • Scarpato, R. (2000). New Global Cuisine: The Perspective of Postmodern Gastronomy. Unpublished Masters Thesis, Melbourne, RMIT University.
 • Sormaz, Ü. (2017). Gastronomy Tourism Potential of Turkey. Revista De Turism-Studii Si Cercetari in Turism, (24), 8-15.
 • Sormaz, Ü., Yılmaz, M., Onur, M. ve Büşra, A. (2020). Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Ürünlerden Turistik Ürün Olarak Yararlanılması: Konya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Special Issue (4), 523-537
 • Şahin, G. G. ve Ünver, G. (2015). Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak Gastronomi Turizmi: İstanbul’un Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 63-73.
 • Şengül, S. (2018). Destinasyon Gastronomi Marka Değeri Bileşenlerinin Seyahat Niyeti Üzerine Etkisi (Bolu Örneği). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 1-22.
 • Şengül, S. ve Genç, K. (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 79-89.
 • Tütüncü Aydın, Z. (2014) Geçmişten Günümüze Bolu Halk Kültürü. T.C. Bolu Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Yayınları.
 • URL-1: https://www.ci.gov.tr/sayfa/co%C4%9Frafi-i%C5%9Faret-nedir.pdf, Erişim Tarihi: 19.04.2021
 • URL-2: Yöre Mutfağı, (2020). https://bolu.ktb.gov.tr/TR-157474/yore-mutfagi gastronomi.html%20adresinden%2010.02.2020, Erişim Tarihi: 16.04.2021
 • URL-3: https://bolu.ktb.gov.tr/TR-70009/festivaller--etkinlikler.html, Erişim Tarihi: 25.04.2021
 • URL-4: http://www.mengen.gov.tr/, Erişim Tarihi: 16.04.2021
 • URL-5: İvgin, E. (2012). 28. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali, http://www.gezialemi.com/FestivalEtkinlikAyrinti.asp?ID=929&SAYFA=10, Erişim Tarihi: 16.04.2021
 • URL-6: https://www.tuik.gov.tr/, Erişim Tarihi: 25.04.2021
 • URL-7: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bolu/kulturatlasi/seben-elmasi, Erişim Tarihi: 25.04.2021
 • URL-8: http://sebenkayaevleri.com/seben/festival-ve-panayirlar, Erişim Tarihi: 25.04.2021
 • URL-9: http://bolu.gov.tr/geleneksel-gerede-panayiri-basladi, Erişim Tarihi: 25.04.2021
 • URL-10: http://gerede.info/kultur-ve-turizm/mayha/, Erişim Tarihi: 25.04.2021
 • URL-11: https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/bolu/gerede/geredede-geleneksel-hayvan-ve-emtia-panayiri-basliyor-1055217, Erişim Tarihi: 25.04.2021
 • Yüncü, H. R. (2010). Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve Perşembe Yaylası. 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı, 11, (27-34).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Aykut ŞİMŞEK> (Sorumlu Yazar)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-3317-2330
Türkiye


Sercan AYTUĞAR>
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-2506-1363
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 14 Ekim 2021
Kabul Tarihi 23 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şimşek, A. & Aytuğar, S. (2021). BOLU İLİNİN GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 110-124 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/66439/1009761

23159            23158                    19544