Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE EFFECT OF CULTURAL INTELLIGENCE ON THE FOOD NEOPHOBIA AND FOOD NEOPHILIA

Year 2022, Volume 5, Issue 1-2, 123 - 143, 29.12.2022

Abstract

The aim of the study is to determine the cultural intelligence levels of the students and to determine the effect of cultural intelligence on the food neophobia and food neophilia. As the universe of the study, the students of the Department of Gastronomy and Culinary Arts within Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Tourism and Gökçeada School of Applied Sciences were determined and a total of 205 students were reached with the convenience sampling technique. In this descriptive study, data were collected online and face-to-face between 08.05.2022 and 07.08.2022 with a questionnaire developed based on the literature. The analysis of the obtained data was carried out using the statistical package program. As a result of the analyzes carried out, it was determined that the cultural intelligence levels of the students were moderate and it had a positive and statistically significant effect on the food neophilia. It has been determined that the cognitive dimension of cultural intelligence has a negative and statistically significant effect on the the food neophobia.

References

 • Akbulut, B. A., Durlu Özkaya, F. (2016). Gastronomi Ve Mutfak Sanatlari Öğrencilerinin Gida Güvenliği Bilgi Ve Tutumları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), 121-132
 • Akgündüz, Y., Akdağ, G., Güneş, E. (2021). Gastronomi Ve Mutfak Sanatlari Bölümü Öğrencilerinin Beslenme Alişkanliklari: Üniversitelerde Bir Araştırma. Turizm ve Araştırma Dergisi , 10 (1) , 31-46.
 • Akoğlu, A., Cansizoğlu, S., Orhan, N. , Özdemir, Z. (2017). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektörde Çalışmaya Yönelik Bakış Açıları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5(2), 146-159.
 • Alpar, R. (2010). Uygulamalı istatik ve geçerlik- güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Alpar, R. (2013). Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Alpar, R. (2016). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Spss Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Alyakut, Ö., Küçükkömürler, S. (2018). Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi. OPUS International Journal of Society Researches, 9 (16) , 823-852 .
 • Ang, S., & Van Dyne, L., (2008). Conceptualization of Cultural Intelligence: Definition, Distinctiveness and Nomological Network. In S. Ang, ve L. Van Dyne, (Eds.) Handbook on Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications (pp. 3-15). Armonk, NY: M.E. Sharpe.
 • Ang, S., Van Dyne, L., & Koh, C. (2006). Personality Correlates of The Four-Factor Model of Cultural Intelligence. Group and Organization Management, 31(1), 100-123.
 • Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C. ve Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: it’s measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management And Organization Review, 3(3), s.335-371.
 • Arslanhan, Y., Özdemir Yaman, Z. (2020) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Mezunlarının Eğitime İlişkin Memnuniyet Düzeyleri ile İstihdam Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2020, 8 (3), 2013-2028.
 • Aydemir, D. A., Buyruk, L. (2019). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Beklentileri: Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3225-3248.
 • Aydın, N. (2020). Kültürlerarasi Etkililik İle Kültürel Zeka İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü Üzerine Bir Araştirma. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örgütsel Davraniş Anabilim Dali, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aydın, Ş., Eren, D., & Yiğit, S. (2019). Gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi alan öğrencilerin yiyecekte çeşitlilik arayışı düzeyleri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi örneği. İçinde Ş. Aydın, Ö. Çoban, Y. Karakuş & N. Çalışkan (Eds.), IV. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 1-8).
 • Birdir Sahilli, S., İflazoğlu, N., Birdir, K. (2019). Turist rehberi adaylarında yeni yiyecek deneme korkusu. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3(4), 551- 561.
 • Can, A. (2014). SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceylan, V., Akar Şahingöz, S. (2019). Yetişkin bireylerde gıda neofobi düzeyinin belirlenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (2), 772-784. DOI: 10.21325/jotags.2019.391.
 • Chang, R., Kivela, J., Mak, A. (2010). Food Preferences Of Chinese Tourists. Annals of Tourism Research, 37(4), 989-1011.
 • Chang, R., Kivela, J., Mak, A. (2011). Attributes that influence the evaluation of travel dining experience: When East meets West. Tourism Management, 32, 307-316.
 • Chang, R., Kivela, J.; Mak, A. (2010). Food Preferences Of Chinese Tourists. Annals of Tourism Research, 37(4), 989-1011.
 • Çılgınoğlu, H. Çam, H. (2021). Gastronomi Turizmi Ve Kültür İlişkisi. Ed. Samet Kılıç İçinde Halkbilimi Bağlaminda Türkiye’de Yeme- İçme Kültürü. İstanbul: Eğitim Yayınevi.
 • Deveci, B. , Deveci, B. , Karaman, N. & Aymankuy, Y. (2017). Mutfak Departmanina Yönelik Tutum: Gastronomi Ve Mutfak Sanatlari Öğrencileri Üzerine Bir Araştirma. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (64), 717-732 .
 • Dimitrovski, D., D., Crespi-Vallbona, M. (2017). Role of food neophilia in food market tourists’ motivational construct: The case of La Boqueria in Barcelona, Spain. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34(4), 1-13.
 • Earley, P. C. ve Peterson, R. (2004). The Elusive Cultural Chameleon: Cultural Intelligence as a New Approach to Intercultural Training for the Global Manager. Academy of Management Learning & Education, 3 (1): 100-115.
 • Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures. California: Stanford University Press.
 • Earley, P. C., & Mosakowski, E. (2004). Cultural Intelligence. Harvard Business Review, 82 (10), 139-146.
 • Earley, P.C. & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures. Paloalto: Stanford University Press.
 • Earley, P.C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
 • Erikli, S., Sarici, R. (2021). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin İş Kaygılarının İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2021, 9 (2), 990-1008
 • Ferguson, C. J. (2009). An effect size primer: A guide for clinicians and researchers. Professional Psychology: Research and Practice, 40 (5), 532–538.
 • Fischler, C. (1988). Food, self and identity. Social Science Information, 27, 275-293.
 • Güdek, M. , Çetin, K., Durlu Özkaya, F. (2016). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Zeytinyağına İlişkin Bilgi Düzeyleri. Zeytin Bilimi, 6 (2) , 93-97 .
 • Hartmann, C., Shi, J., Giusto, A.; Siegrist, M. (2015). The psychology of eating insects: a cross-cultural comparison between Germany And China. Food Quality and Preference, 44, 148–156.
 • Hofstede, G. (1983). The cultural relativity of organizational practices and theories. Journal Of International Business Studies, 14(2), 75-89.
 • İlhan, M., Çetin, B. (2014). Kültürel Zekâ Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 29(2), 94-114 .
 • Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39, 31–36.

KÜLTÜREL ZEKANIN YENİ YEMEKLERİ DENEME KORKUSU VE YENİ YEMEKLERİ DENEME MERAKINA ETKİSİ

Year 2022, Volume 5, Issue 1-2, 123 - 143, 29.12.2022

Abstract

Çalışma ile öğrencilerin kültürel zekâ seviyelerini tespit edilmesi ve kültürel zekanın yemekleri deneme korkusu ve merakı üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın evreni olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm ve Fakültesi ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri belirlenmiş ve kolayda örnekleme tekniği ile toplamda 205 öğrenciye ulaşılmıştır. Betimsel nitelikteki bu çalışmada veriler, literatüre dayalı olarak geliştirilen bir anket ile 08.05.2022- 07.08.2022 tarihleri arasında çevrimiçi ve yüz yüze toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi istatistik paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, öğrencilerin kültürel zeka düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve yeni yemekleri deneme merakı üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi tespit edilmiştir. Kültürel zekanın biliş boyutunun yeni yemekleri deneme korkusu üzerinde negatif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

References

 • Akbulut, B. A., Durlu Özkaya, F. (2016). Gastronomi Ve Mutfak Sanatlari Öğrencilerinin Gida Güvenliği Bilgi Ve Tutumları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), 121-132
 • Akgündüz, Y., Akdağ, G., Güneş, E. (2021). Gastronomi Ve Mutfak Sanatlari Bölümü Öğrencilerinin Beslenme Alişkanliklari: Üniversitelerde Bir Araştırma. Turizm ve Araştırma Dergisi , 10 (1) , 31-46.
 • Akoğlu, A., Cansizoğlu, S., Orhan, N. , Özdemir, Z. (2017). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektörde Çalışmaya Yönelik Bakış Açıları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5(2), 146-159.
 • Alpar, R. (2010). Uygulamalı istatik ve geçerlik- güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Alpar, R. (2013). Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Alpar, R. (2016). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Spss Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Alyakut, Ö., Küçükkömürler, S. (2018). Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi. OPUS International Journal of Society Researches, 9 (16) , 823-852 .
 • Ang, S., & Van Dyne, L., (2008). Conceptualization of Cultural Intelligence: Definition, Distinctiveness and Nomological Network. In S. Ang, ve L. Van Dyne, (Eds.) Handbook on Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications (pp. 3-15). Armonk, NY: M.E. Sharpe.
 • Ang, S., Van Dyne, L., & Koh, C. (2006). Personality Correlates of The Four-Factor Model of Cultural Intelligence. Group and Organization Management, 31(1), 100-123.
 • Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C. ve Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: it’s measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management And Organization Review, 3(3), s.335-371.
 • Arslanhan, Y., Özdemir Yaman, Z. (2020) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Mezunlarının Eğitime İlişkin Memnuniyet Düzeyleri ile İstihdam Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2020, 8 (3), 2013-2028.
 • Aydemir, D. A., Buyruk, L. (2019). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Beklentileri: Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3225-3248.
 • Aydın, N. (2020). Kültürlerarasi Etkililik İle Kültürel Zeka İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü Üzerine Bir Araştirma. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örgütsel Davraniş Anabilim Dali, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aydın, Ş., Eren, D., & Yiğit, S. (2019). Gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi alan öğrencilerin yiyecekte çeşitlilik arayışı düzeyleri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi örneği. İçinde Ş. Aydın, Ö. Çoban, Y. Karakuş & N. Çalışkan (Eds.), IV. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 1-8).
 • Birdir Sahilli, S., İflazoğlu, N., Birdir, K. (2019). Turist rehberi adaylarında yeni yiyecek deneme korkusu. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3(4), 551- 561.
 • Can, A. (2014). SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceylan, V., Akar Şahingöz, S. (2019). Yetişkin bireylerde gıda neofobi düzeyinin belirlenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (2), 772-784. DOI: 10.21325/jotags.2019.391.
 • Chang, R., Kivela, J., Mak, A. (2010). Food Preferences Of Chinese Tourists. Annals of Tourism Research, 37(4), 989-1011.
 • Chang, R., Kivela, J., Mak, A. (2011). Attributes that influence the evaluation of travel dining experience: When East meets West. Tourism Management, 32, 307-316.
 • Chang, R., Kivela, J.; Mak, A. (2010). Food Preferences Of Chinese Tourists. Annals of Tourism Research, 37(4), 989-1011.
 • Çılgınoğlu, H. Çam, H. (2021). Gastronomi Turizmi Ve Kültür İlişkisi. Ed. Samet Kılıç İçinde Halkbilimi Bağlaminda Türkiye’de Yeme- İçme Kültürü. İstanbul: Eğitim Yayınevi.
 • Deveci, B. , Deveci, B. , Karaman, N. & Aymankuy, Y. (2017). Mutfak Departmanina Yönelik Tutum: Gastronomi Ve Mutfak Sanatlari Öğrencileri Üzerine Bir Araştirma. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (64), 717-732 .
 • Dimitrovski, D., D., Crespi-Vallbona, M. (2017). Role of food neophilia in food market tourists’ motivational construct: The case of La Boqueria in Barcelona, Spain. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34(4), 1-13.
 • Earley, P. C. ve Peterson, R. (2004). The Elusive Cultural Chameleon: Cultural Intelligence as a New Approach to Intercultural Training for the Global Manager. Academy of Management Learning & Education, 3 (1): 100-115.
 • Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures. California: Stanford University Press.
 • Earley, P. C., & Mosakowski, E. (2004). Cultural Intelligence. Harvard Business Review, 82 (10), 139-146.
 • Earley, P.C. & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures. Paloalto: Stanford University Press.
 • Earley, P.C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
 • Erikli, S., Sarici, R. (2021). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin İş Kaygılarının İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2021, 9 (2), 990-1008
 • Ferguson, C. J. (2009). An effect size primer: A guide for clinicians and researchers. Professional Psychology: Research and Practice, 40 (5), 532–538.
 • Fischler, C. (1988). Food, self and identity. Social Science Information, 27, 275-293.
 • Güdek, M. , Çetin, K., Durlu Özkaya, F. (2016). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Zeytinyağına İlişkin Bilgi Düzeyleri. Zeytin Bilimi, 6 (2) , 93-97 .
 • Hartmann, C., Shi, J., Giusto, A.; Siegrist, M. (2015). The psychology of eating insects: a cross-cultural comparison between Germany And China. Food Quality and Preference, 44, 148–156.
 • Hofstede, G. (1983). The cultural relativity of organizational practices and theories. Journal Of International Business Studies, 14(2), 75-89.
 • İlhan, M., Çetin, B. (2014). Kültürel Zekâ Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 29(2), 94-114 .
 • Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39, 31–36.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section MAKALELER
Authors

Ayşe SÜNNETÇİOĞLU> (Primary Author)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-4295-9776
Türkiye

Publication Date December 29, 2022
Submission Date November 14, 2022
Acceptance Date December 19, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5Issue 1-2

Cite

APA Sünnetçioğlu, A. (2022). KÜLTÜREL ZEKANIN YENİ YEMEKLERİ DENEME KORKUSU VE YENİ YEMEKLERİ DENEME MERAKINA ETKİSİ . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1-2) , 123-143 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74441/1204267