Research Article
PDF BibTex RIS Cite

III. Yaş Grubu Termal Turizm Müşterilerinin Beslenme Alışkanlıkları: Sivas İli Örneği

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 70 - 87, 18.07.2023

Abstract

Tarihin ilk çağlarından beri insanlar farklı amaçlarla farklı bölgelere seyahat etmişlerdir. Bu seyahatler sayesinde farklı coğrafyalar keşfedilmiş farklı kültürlerle tanışılmıştır. Turizm faaliyetlerinde ortaya çıkan konaklama, yiyecek içecek gibi ihtiyaçların da doğmasıyla bir sektör haline gelmiştir. Günümüzde 65 ve üzerindeki nüfus, yaşlı nüfus olarak tanımlanmaktadır. Tıp ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler sayesinde dünya genelinde yaşamını sürdüren ileri yaş nüfusu hızla artmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı üçüncü yaş grubu termal turizm müşterilerinin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesidir. Termal konaklama işletmelerinde konaklayan müşterilerin, otel mutfak hizmetlerinde sunulan yiyecek ve içecek hizmetlerinin değerlendirilmesi ve beklentileri ve beslenme alışkanlıklarının ölçülmesidir. Çalışmaya veri toplamak amacıyla Sivas ili Sıcak Çermik’te bulunan Turizm İşletme Belgeli üç otelde 01- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında konaklayan 55 yaş ve üstündeki 1745 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırmada veri analizi SPSS IBM 23 paket programı ile yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde ve ki kare analizleri kullanılmıştır. Araştırmada, ankete katılanların %50’sinin 60-69 yaş aralığında olduğu, üçüncü yaş turizm grubu termal turizm müşterilerinin %55,12’sinin yaşlı kadınlardan oluştuğu, %40’ının ilköğretim mezunu olduğu, müşterilerin %30’unda diyabet, kalp damar ve hipertansiyon hastalıklarının üçünün birlikte görüldüğü ve %66.92’sinde ise sürekli kullandığı bir ilaç olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların termal konaklama tesislerinde beslenme alışkanlıkları ile beslenme alışkanlıklarında hangi demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiştir. Bu çalışma ile termal turizme yönelik hizmet sektöründe, Sivas turizmine yönelik arzın artması, turistlik işletmelerin yiyecek ve içecek hizmeti konusunda özellikle üçüncü yaş turizmi açısından bilgilendirmesi, Sivas’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin beslenme alışkanlıklarıyla birlikte beklentileri konusunda yerel işletmeler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel katkı sağlaması hedeflenmiştir.

References

 • Alan, Abdullah (2017). Yaşlı Bireylerde Beslenme Durumunun Saptanmasında Mini Beslenme Analizi (MNA) ve Bazı Antropometrik Ölçülerle İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aliye, Akın, Şimşek Mustafa Yaşar ve Adnan Akın (2012). “Turizm Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Önemi” Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 4(7), 63-81.
 • Arslan, Nurgül ve Çakıroğlu, Funda Pınar (2019). Yaşlılık Döneminde Beslenme. Geriatriye Disiplinler Arası Yaklaşımlar, 147-165
 • Balinska Agata ve Wojcieszak-Zbierska Monika (2020). “Tourism activity of Polish seniors”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, (2 (46)), 107-118.
 • Demeter, Timea ve Bratucu, Gabriel (2014). “Typologies of youth tourism. Bulletin of the Transilvania University of Brasov”. Economic Sciences. Series V, 7(1), 115.
 • DPT, (2007). Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No: DPT: 2727, ÖİK: 679, Ankara
 • Ergül, Fatih (2021). “Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi ve Beslenme Alışkanlıklarının Hastanedeki Klinik Sonuçlara İlişkisinin İncelenmesi”, Tıpta Uzmanlık Tezi, Konya: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Konya
 • Evliyaoğlu, Sait (1994). Türkiye Turizm Coğrafyası ve Türkiye Coğrafyasının Ana Hatları, Ankara, 1-24. Harssel, Jan Van (1994). Tourism: An Exploration, Prentice Hall International.
 • Hoca, Mustafa (2016). Kıbrıs Gazimağusa’da Yaşayan Yaşlı Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Durumları ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Jafari, Jafar (1986). “On Domestic Tourism”. Annals of Tourism Research, 13(3), 491-496.
 • Kahraman, Nüzhet (1990). Turizm Yatırımları ve Teşvikler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 5-7. Karataş Muhammed ve Babür Serap (2013). “Gelişen Dünya'da Turizm Sektörünün Yeri” Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2013 (2) , 15-24. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/10211/125469
 • Kozak, Meryem Akoğlan, (2012). Genel Turizm Bilgisi. Eskişehir: Anadolu Universitesi Yayınları.

III. Nutrition Habits of Age Group Thermal Tourism Customers: The Case of Sivas

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 70 - 87, 18.07.2023

Abstract

Since the early ages of history, people have traveled to different regions for different purposes. Thanks to these travels, different geographies have been discovered and different cultures have been met. It has become a sector with the emergence of needs such as accommodation, food and beverage in tourism activities. Today, the population aged 65 and over is defined as the elderly population. Thanks to the developments in the field of medicine and technology, the elderly population living around the world has started to increase rapidly. The aim of this study is to determine the nutritional habits of third age group thermal tourism customers. It is to evaluate the food and beverage services offered in hotel kitchen services and to measure the expectations and eating habits of customers staying in thermal accommodation establishments. In order to collect data for the study, a questionnaire was applied to 1745 people aged 55 and over who stayed in three hotels with Tourism Management Certificates in Sıcak Çermik, Sivas province between 01- 31 August 2022. Data analysis was conducted with SPSS IBM 23 package program. Frequency, percentage and chi-square analyses were used to analyze the data obtained. In the study, it was determined that 50% of the respondents were between the ages of 60-69, 55.12% of the third age group thermal tourism customers were elderly women, 40% of them were primary school graduates, 30% of the customers had diabetes, cardiovascular and hypertension diseases together and 66.92% of them had a medication that they were constantly using. It was analyzed whether the participants' eating habits in thermal accommodation facilities differ according to the demographic variables in their eating habits. With this study, it is aimed to increase the supply for Sivas tourism in the service sector for thermal tourism, to inform the tourist businesses about food and beverage service, especially in terms of third age tourism, and to provide scientific contribution to the relevant institutions and organizations, especially local businesses, about the expectations of local and foreign tourists visiting Sivas together with their eating habits.

References

 • Alan, Abdullah (2017). Yaşlı Bireylerde Beslenme Durumunun Saptanmasında Mini Beslenme Analizi (MNA) ve Bazı Antropometrik Ölçülerle İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aliye, Akın, Şimşek Mustafa Yaşar ve Adnan Akın (2012). “Turizm Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Önemi” Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 4(7), 63-81.
 • Arslan, Nurgül ve Çakıroğlu, Funda Pınar (2019). Yaşlılık Döneminde Beslenme. Geriatriye Disiplinler Arası Yaklaşımlar, 147-165
 • Balinska Agata ve Wojcieszak-Zbierska Monika (2020). “Tourism activity of Polish seniors”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, (2 (46)), 107-118.
 • Demeter, Timea ve Bratucu, Gabriel (2014). “Typologies of youth tourism. Bulletin of the Transilvania University of Brasov”. Economic Sciences. Series V, 7(1), 115.
 • DPT, (2007). Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No: DPT: 2727, ÖİK: 679, Ankara
 • Ergül, Fatih (2021). “Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi ve Beslenme Alışkanlıklarının Hastanedeki Klinik Sonuçlara İlişkisinin İncelenmesi”, Tıpta Uzmanlık Tezi, Konya: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Konya
 • Evliyaoğlu, Sait (1994). Türkiye Turizm Coğrafyası ve Türkiye Coğrafyasının Ana Hatları, Ankara, 1-24. Harssel, Jan Van (1994). Tourism: An Exploration, Prentice Hall International.
 • Hoca, Mustafa (2016). Kıbrıs Gazimağusa’da Yaşayan Yaşlı Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Durumları ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Jafari, Jafar (1986). “On Domestic Tourism”. Annals of Tourism Research, 13(3), 491-496.
 • Kahraman, Nüzhet (1990). Turizm Yatırımları ve Teşvikler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 5-7. Karataş Muhammed ve Babür Serap (2013). “Gelişen Dünya'da Turizm Sektörünün Yeri” Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2013 (2) , 15-24. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/10211/125469
 • Kozak, Meryem Akoğlan, (2012). Genel Turizm Bilgisi. Eskişehir: Anadolu Universitesi Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section MAKALELER
Authors

Yasin SEVGEL
It is not affiliated with an institution
0000-0002-4864-4089
Türkiye


Abdullah MISIRLIOĞLU
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8520-7403
Türkiye

Publication Date July 18, 2023
Submission Date June 20, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
SEVGEL, Y., & MISIRLIOĞLU, A. (2023). III. Yaş Grubu Termal Turizm Müşterilerinin Beslenme Alışkanlıkları: Sivas İli Örneği. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 70-87.