Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

A Research On The Problems Of Hotel Employers Related To Their Business; Sivas Example

Year 2022, Volume 5, Issue 1-2, 166 - 175, 29.12.2022

Abstract

Services are produced in hotel businesses. The simultaneous consumption of the production and consumption of the produced service requires the employees, who have an important place in service production, to do their work very carefully and lovingly. Because the customer is involved in the process of the service provided in the hotel establishments, the negativity to be experienced in this process is directly reflected on the customer and it will be difficult to compensate for the negativities to be experienced. For this reason, it is important for the owners or managers of hotel businesses to know their employees' work-related problems and to provide solutions to these problems in order for the service production process to run effectively. Because the disappearance or reduction of the problems of the employees regarding their jobs will have a positive impact on the service production process. In line with the reasons stated above, in this study, the problems experienced by the employees working in the hotel businesses operating in the city center of Sivas were tried to be determined. In addition, it was tried to determine which of the said problems came to the fore more and whether the problems differed according to some demographic or personal characteristics. In this context, as the universe of the research, the employees working in the tourism operation and investment certificated hotel enterprises operating in the city center of Sivas were determined as the universe. The size of the universe was determined as 298 in line with the information obtained from the enterprises. As a result of the sample calculations, the sample size of the study was determined as 0.95 confidence level and 168 at 0.5 confidence level. Validity and reliability tests were applied to the obtained data. The normality of the data was tested and it was determined that the data were not normally distributed. In this direction, non-parametric differences tests were used. As a result, it has been determined that the employees working in accommodation businesses experience significant problems related to their jobs.

References

 • Alagarsamy, S., Mehrolia, S., & Aranha, R. H. (2020). The mediating effect of employee engagement: how employee psychological empowerment impacts the employee satisfaction? A study of Maldivian tourism sector. Global Business Review, 0972150920915315.
 • Anderson, J. R. (2006). Managing employees in the service sector: A literature review and conceptual development. Journal of Business and Psychology, 20(4), 501-523.
 • Can, A. (2019). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. (7.Basım). Ankara: Pegem Akademi. Daniel, A. D., Costa, R. A., Pita, M., & Costa, C. (2017). Tourism Education: What about entrepreneurial skills?. Journal of Hospitality and Tourism Management, 30, 65-72.
 • Hawkins, D. E., Ruddy, J., & Ardah, A. (2012). Reforming higher education: The case of Jordan's hospitality and tourism sector. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 12(1), 105-117.
 • Hjalager, A. M. (2003). Global tourism careers? Opportunities and dilemmas facing higher education in tourism. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 2(2), 26-37.
 • Karagöz, Y. (2017). Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Işkın, M. (2021). Turizm işletmeleri çalışanlarının çalışma yaşamı kalitesi, iş tatmini düzeyleri ve performansları: Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin aracı ve örgütsel, sinizm. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1972-1991.
 • İdrisoğlu, C. (2016). Turizm sektöründe istihdam yapısı, çalışan sorunları ve çözüm önerileri: Alanya örneği, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Jena, L. K., Bhattacharyya, P., & Pradhan, S. (2017). Employee engagement and affective organizational commitment: Mediating role of employee voice among Indian service sector employees. Vision, 21(4), 356-366. Lyons, S. T., Duxbury, L. E., & Higgins, C. A. (2006). A comparison of the values and commitment of private sector, public sector, and parapublic sector employees. Public administration review, 66(4), 605-618.
 • Öztürk, Ş. (2021). Türkiye’de turizm sektöründe sendikal örgütlenme. Öneri Dergisi, 16 (56), 419-450 . DOI: 10.14783/maruoneri.905649.
 • Qureshi, M. O., & Syed, R. S. (2014). The impact of robotics on employment and motivation of employees in the service sector, with special reference to health care. Safety and health at work, 5(4), 198-202.
 • Tukamushaba, E. K., & Okech, R. N. (2011). Tourism training and education, Community empowerment and Participation in tourism planning and development. A case of Uganda. Journal of Tourism, 12(1).
 • Vujičić, D., Jovičić, A., Lalić, D., Gagić, S., & Cvejanov, A. (2015). The relation between job insecurity, job satisfaction and organizational commitment among employees in the tourism sector in Novi Sad. Economic and Industrial Democracy, 36(4), 633-652.

OTEL İŞGÖRENLERİNİN İŞLERİ İLE İLGİLİ SORUNLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA; SİVAS ÖRNEĞİ

Year 2022, Volume 5, Issue 1-2, 166 - 175, 29.12.2022

Abstract

Otel işletmelerinde hizmet üretilmektedir. Üretilen hizmetin üretim ve tüketiminin eş zamanlı olarak tüketilmesi, hizmet üretiminde önemli bir yere sahip işgörenlerin çok dikkatli ve işlerini severek yapmalarını gerektirmektedir. Çünkü otel işletmelerinde sunulan hizmete ilişkin süreçte müşteri sürece dâhil olduğu için, bu süreçte yaşanacak olumsuzluk doğrudan müşteriye yansımaktadır ve yaşanacak olumsuzlukların telafisi zor olacaktır. Bu nedenle otel işletmelerinin sahipleri veya yöneticilerin hizmet üretimi sürecinin etkin şekilde yürümesi için, çalışanlarının iş ile ilgili sorunlarını bilmeleri ve söz konusu sorunların çözümünü sağlamaları önemlidir. Çünkü çalışanların işlerine ilişkin sorunlarının ortadan kalkması veya azalması hizmet üretimi sürecine olumlu yansıyacaktır. Yukarıda belirtilen nedenler doğrultusunda bu çalışmada Sivas şehir merkezinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin işlerine ilişkin yaşadıkları sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca söz konusu sorunlardan hangilerinin daha çok ön plana çıktığı ve bazı demografik veya kişisel özelliğe göre sorunların farklılaşıp farklılaşmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın evreni olarak Sivas şehir merkezinde faaliyet gösteren turizm işletme ve yatırım belgeli otel işletmelerinde çalışan işgörenler belirlenmiştir. Evrenin büyüklüğü işletmelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda 298 olarak belirlenmiştir. Örneklem hesaplamaları sonucunda araştırmanın örneklem büyüklüğü 0,95 güven düzey, ve 0,5 güven aralığında 168 olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilere geçerlilik güvenilirlik testleri uygulanmıştır. Elde edilen verilere ilişkin betimsel analizler yapılmıştır. Verilerin normalliği test edilmiş ve verilerin normal dağılmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda parametrik olmayan farklılık testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin önemli düzeyde işleri ile ilişkili sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir.

References

 • Alagarsamy, S., Mehrolia, S., & Aranha, R. H. (2020). The mediating effect of employee engagement: how employee psychological empowerment impacts the employee satisfaction? A study of Maldivian tourism sector. Global Business Review, 0972150920915315.
 • Anderson, J. R. (2006). Managing employees in the service sector: A literature review and conceptual development. Journal of Business and Psychology, 20(4), 501-523.
 • Can, A. (2019). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. (7.Basım). Ankara: Pegem Akademi. Daniel, A. D., Costa, R. A., Pita, M., & Costa, C. (2017). Tourism Education: What about entrepreneurial skills?. Journal of Hospitality and Tourism Management, 30, 65-72.
 • Hawkins, D. E., Ruddy, J., & Ardah, A. (2012). Reforming higher education: The case of Jordan's hospitality and tourism sector. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 12(1), 105-117.
 • Hjalager, A. M. (2003). Global tourism careers? Opportunities and dilemmas facing higher education in tourism. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 2(2), 26-37.
 • Karagöz, Y. (2017). Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Işkın, M. (2021). Turizm işletmeleri çalışanlarının çalışma yaşamı kalitesi, iş tatmini düzeyleri ve performansları: Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin aracı ve örgütsel, sinizm. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1972-1991.
 • İdrisoğlu, C. (2016). Turizm sektöründe istihdam yapısı, çalışan sorunları ve çözüm önerileri: Alanya örneği, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Jena, L. K., Bhattacharyya, P., & Pradhan, S. (2017). Employee engagement and affective organizational commitment: Mediating role of employee voice among Indian service sector employees. Vision, 21(4), 356-366. Lyons, S. T., Duxbury, L. E., & Higgins, C. A. (2006). A comparison of the values and commitment of private sector, public sector, and parapublic sector employees. Public administration review, 66(4), 605-618.
 • Öztürk, Ş. (2021). Türkiye’de turizm sektöründe sendikal örgütlenme. Öneri Dergisi, 16 (56), 419-450 . DOI: 10.14783/maruoneri.905649.
 • Qureshi, M. O., & Syed, R. S. (2014). The impact of robotics on employment and motivation of employees in the service sector, with special reference to health care. Safety and health at work, 5(4), 198-202.
 • Tukamushaba, E. K., & Okech, R. N. (2011). Tourism training and education, Community empowerment and Participation in tourism planning and development. A case of Uganda. Journal of Tourism, 12(1).
 • Vujičić, D., Jovičić, A., Lalić, D., Gagić, S., & Cvejanov, A. (2015). The relation between job insecurity, job satisfaction and organizational commitment among employees in the tourism sector in Novi Sad. Economic and Industrial Democracy, 36(4), 633-652.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section MAKALELER
Authors

Hilal ERTURHAN IŞKIN> (Primary Author)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4380-7528
Türkiye

Publication Date December 29, 2022
Submission Date December 23, 2022
Acceptance Date December 26, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5Issue 1-2

Cite

APA Erturhan Işkın, H. (2022). OTEL İŞGÖRENLERİNİN İŞLERİ İLE İLGİLİ SORUNLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA; SİVAS ÖRNEĞİ . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1-2) , 166-175 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74441/1223470