Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

STAKEHOLDER OPINIONS ON THE ESTABLISHMENT OF A THALASSOTHERAPY CENTER WITHIN THE SCOPE OF HEALTH TOURISM: THE CASE OF AKCAKOCA

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1-2, 151 - 165, 29.12.2022

Abstract

The aim of this study is to evaluate the feasibility of establishing a thalassotherapy center in Düzce province Akçakoca district within the scope of health tourism. In this context, the study was carried out in line with the opinions of stakeholders consisting of local government units, academicians and local people. In the study, the data were obtained by using the semi-structured interview technique using the qualitative research method. These collected data were evaluated with descriptive analysis. With the results obtained, it has been determined that a thalassotherapy center can be established in Akçakoca district in the context of the views of local government units, academicians and local people. At the end of the study, some suggestions were made to researchers and businesses related to the thalassotherapy center.

References

 • Akın, M. H. (2019). Sağlık Turizmine Genel Bir Bakış. Ş. Karaca içinde, Multidisipliner Yaklamla Sağlık Turizmi (s. 1-17). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Alkan, A. (2018). Alternatif Bir Turizm Rotası: Kurtalan Ekspresi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1016 - 1038.
 • Alleyne, G. A. (1990). Healty and Tourism in the Caribbean. Bulletin of the Pan American Health Organization (PAHO).
 • Altındiş, M. (2015). Termal Turizm. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Edinsel, S., ve Adıgüzel, O. (2014). Türkiye'nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçimdeki Konumu ve Gelişmeleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 167-190.
 • Goodrich, J. N. (1994). Health tourism: A new positioning strategy for tourist destinations. Journal of International Consumer Marketing, 227 - 238.
 • Görener, A. (2016). Türkiye'de Medikal Turizm Sektörünün Değerlendirilmesinde Bütünleşik SWOT-AHS Yaklaşımı. Alphanumeric Journal, 159-170.
 • Hall, C. (2012). Medical Tourism: The Ethics, Regulation, and Marketing of Health Mobility. London: Routledge. Harms, V., ve Stric, C. (2002). Thalassotherapy – Definition and Criteria of the ESPA (European Spas Association). Kiel: ESPA.
 • Iordache, C., Ciochina, I., ve Popa, R. (2013). Medical Tourism - Between the content and socio-economic development goals. Developments strategies. Romanian Journal of Marketing, 31 - 42.
 • Karagöz, Y. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 2. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karagülle, Z. (2002). Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri.
 • Karagülle, Z. (2008). Hidroterapi, SPA, Balneoterapi, Talassoterapi. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences Journal Identity, 224-229.
 • Kinsiz, D. N. (2017). Sosyolojik Bir Araştırma Yapan Nitel Araştırmacıyı Bekleyen Zorluklar. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 242 - 248.
 • Mahdavi, Y., Mardani, S., Hashemidehaghi, Z., ve Mardani, N. (2013). The factors in development of health tourism in Iran. International Journal of Travel Medicine and Global Health, 113-118.
 • Mainil, T., Eijgelaar, E., Klijs, J., Nawijn, J., ve Peeters, P. (2017). Research for TRAN Committee – health tourism in the EU: a general investigation. Brüksel: European Parliament. 10 12, 2022 tarihinde https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601985/IPOL_STU(2017)601985_EN.pdf adresinden alındı
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mesci, M., ve İlhan, R. (2016). Dünyada ve Türkiye'de Yeni Termal Turizm Eğilimi: Talassoterapi. 15. Geleneksel TurizmSempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 583 - 597). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özsarı, S. H., ve Karatana, Ö. (2013). Sağlık Turizmi Açısından Türkiye'nin Durumu. Journal Agent, 136-144.
 • Punch, K. F. (2011). Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. (D. Bayrak, H. B. Arslan, Z. Akyüz, ve Z. Etöz, Çev.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Romanova, G., Vetitnev, A., ve Dimanche, F. (2015). Health and Wellness Tourism. F. Dimanche, ve L. A. Caldito içinde, Tourism in Russia: A Management Handbook (s. 230-287). Emerald Publishing.
 • Sharma, A., Rao, S., ve Pathi, S. (2015). Health Tourism and Its Impact on Economy. Journal Of Humanities And Social Science, 89 - 92.
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2022, 10 16). T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 10 16, 2022 tarihinde https://yigm.ktb.gov.tr/: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11482/talassoterapi---deniz-kurleri.html adresinden alındı
 • Turan, G., ve Cirik, S. (2018). Thalassoterapi uygulamları için kültür koşullarında yetiştirilen makroalglerin vitamin kompozisyonunun belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 151-156.
 • Tütüncü, Ö., ve Ergüven, M. (2014). Termal ve Spa Hizmetleri. Eskişehir: T. C. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi.
 • UNWTO. (2019, 04 02). unwto.org. 10 12, 2022 tarihinde World Tourizm Organization: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420858 adresinden alındı
 • Üzümcü, T. P., ve Çimen, S. (2019). Kocaeli Sağlık Turizmine Yönelik Nitel Bir Çalışma. Uluslararası, Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, 3(2), 97 - 116.
 • Yalçın, B. (2018). Deniz Suyunun Spa-Wellnes Turizmi Kapsamında Kullanımı. 4. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu "Küresel Eğilimler - Yerel Etkiler". İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. doi:10.18872/0.2018.109
 • Yavuz, G. (2019). Dünyada Sağlık Turizminin Potansiyeli ve Sağlık Turizmi Uygulamlaları. Ş. Karaca içinde, Multidisipliner Yaklaşımla Sağlık Turizmi (s. 19). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA TALASSOTERAPİ MERKEZİ KURULUMUNA YÖNELİK PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ: AKÇAKOCA ÖRNEĞİ

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1-2, 151 - 165, 29.12.2022

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sağlık turizmi kapsamında Düzce ili Akçakoca ilçesin de talassoterapi merkezinin kurulabilirliğini değerlendirmektir. Bu kapsamda yerel yönetim, akademisyenler ve yerel halktan oluşan paydaşların görüşleri ve fikirleri doğrultusunda çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemi tercih edilerek yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile verilere ulaşılmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlarla, yerel yönetim, akademisyenler ve yerel halkın görüşleri bağlamında Akçakoca ilçesinde bir talassoterapi merkezi kurulabileceği belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda talassoterapi merkezi ile ilgili araştırmacılara ve işletmelere bir takım önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akın, M. H. (2019). Sağlık Turizmine Genel Bir Bakış. Ş. Karaca içinde, Multidisipliner Yaklamla Sağlık Turizmi (s. 1-17). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Alkan, A. (2018). Alternatif Bir Turizm Rotası: Kurtalan Ekspresi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1016 - 1038.
 • Alleyne, G. A. (1990). Healty and Tourism in the Caribbean. Bulletin of the Pan American Health Organization (PAHO).
 • Altındiş, M. (2015). Termal Turizm. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Edinsel, S., ve Adıgüzel, O. (2014). Türkiye'nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçimdeki Konumu ve Gelişmeleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 167-190.
 • Goodrich, J. N. (1994). Health tourism: A new positioning strategy for tourist destinations. Journal of International Consumer Marketing, 227 - 238.
 • Görener, A. (2016). Türkiye'de Medikal Turizm Sektörünün Değerlendirilmesinde Bütünleşik SWOT-AHS Yaklaşımı. Alphanumeric Journal, 159-170.
 • Hall, C. (2012). Medical Tourism: The Ethics, Regulation, and Marketing of Health Mobility. London: Routledge. Harms, V., ve Stric, C. (2002). Thalassotherapy – Definition and Criteria of the ESPA (European Spas Association). Kiel: ESPA.
 • Iordache, C., Ciochina, I., ve Popa, R. (2013). Medical Tourism - Between the content and socio-economic development goals. Developments strategies. Romanian Journal of Marketing, 31 - 42.
 • Karagöz, Y. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 2. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karagülle, Z. (2002). Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri.
 • Karagülle, Z. (2008). Hidroterapi, SPA, Balneoterapi, Talassoterapi. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences Journal Identity, 224-229.
 • Kinsiz, D. N. (2017). Sosyolojik Bir Araştırma Yapan Nitel Araştırmacıyı Bekleyen Zorluklar. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 242 - 248.
 • Mahdavi, Y., Mardani, S., Hashemidehaghi, Z., ve Mardani, N. (2013). The factors in development of health tourism in Iran. International Journal of Travel Medicine and Global Health, 113-118.
 • Mainil, T., Eijgelaar, E., Klijs, J., Nawijn, J., ve Peeters, P. (2017). Research for TRAN Committee – health tourism in the EU: a general investigation. Brüksel: European Parliament. 10 12, 2022 tarihinde https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601985/IPOL_STU(2017)601985_EN.pdf adresinden alındı
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mesci, M., ve İlhan, R. (2016). Dünyada ve Türkiye'de Yeni Termal Turizm Eğilimi: Talassoterapi. 15. Geleneksel TurizmSempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 583 - 597). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özsarı, S. H., ve Karatana, Ö. (2013). Sağlık Turizmi Açısından Türkiye'nin Durumu. Journal Agent, 136-144.
 • Punch, K. F. (2011). Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. (D. Bayrak, H. B. Arslan, Z. Akyüz, ve Z. Etöz, Çev.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Romanova, G., Vetitnev, A., ve Dimanche, F. (2015). Health and Wellness Tourism. F. Dimanche, ve L. A. Caldito içinde, Tourism in Russia: A Management Handbook (s. 230-287). Emerald Publishing.
 • Sharma, A., Rao, S., ve Pathi, S. (2015). Health Tourism and Its Impact on Economy. Journal Of Humanities And Social Science, 89 - 92.
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2022, 10 16). T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 10 16, 2022 tarihinde https://yigm.ktb.gov.tr/: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11482/talassoterapi---deniz-kurleri.html adresinden alındı
 • Turan, G., ve Cirik, S. (2018). Thalassoterapi uygulamları için kültür koşullarında yetiştirilen makroalglerin vitamin kompozisyonunun belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 151-156.
 • Tütüncü, Ö., ve Ergüven, M. (2014). Termal ve Spa Hizmetleri. Eskişehir: T. C. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi.
 • UNWTO. (2019, 04 02). unwto.org. 10 12, 2022 tarihinde World Tourizm Organization: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420858 adresinden alındı
 • Üzümcü, T. P., ve Çimen, S. (2019). Kocaeli Sağlık Turizmine Yönelik Nitel Bir Çalışma. Uluslararası, Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, 3(2), 97 - 116.
 • Yalçın, B. (2018). Deniz Suyunun Spa-Wellnes Turizmi Kapsamında Kullanımı. 4. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu "Küresel Eğilimler - Yerel Etkiler". İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. doi:10.18872/0.2018.109
 • Yavuz, G. (2019). Dünyada Sağlık Turizminin Potansiyeli ve Sağlık Turizmi Uygulamlaları. Ş. Karaca içinde, Multidisipliner Yaklaşımla Sağlık Turizmi (s. 19). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section MAKALELER
Authors

Kemal AKYEL
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6089-5238
Türkiye


Muammer MESCİ
düzce üniversitesi
0000-0002-3053-3954
Türkiye

Supporting Institution Bu çalışma, Prof. Dr. Muammer MESCİ danışmanlığında yürütülen, Kemal AKYEL’in “Sağlık Turizmi Kapsamında Talassoterapinin Akçakoca’da Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir
Publication Date December 29, 2022
Submission Date December 9, 2022
Acceptance Date December 19, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 1-2

Cite

APA Akyel, K. & Mesci, M. (2022). SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA TALASSOTERAPİ MERKEZİ KURULUMUNA YÖNELİK PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ: AKÇAKOCA ÖRNEĞİ . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1-2) , 151-165 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74441/1216925