Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

DETERMINING THE SOCIAL MEDIA USAGE PURPOSES OF TOURIST GUIDES

Year 2022, Volume 5, Issue 1-2, 21 - 34, 29.12.2022

Abstract

With the invention of information technologies and the internet, the concept of social media has emerged. Social media platforms, whose number of users increase with each new platform, have become indispensable in every aspect of our lives. People have started to spend a significant part of their lives on the internet and therefore on social media. Like everyone else, these social media platforms are also actively used by tourist guides. The purpose of this study is to determine for what purposes tourist guides use social media platforms. It is thought that the study is important in terms of informing the tourist guides about social media and getting a job in line with the data obtained. In the study, Qualitative Research method has been used and half structured interview method as data collecting tool has been used. For this aim the data has been collected by interviewing 20 tour guides. As a result, it has been stated that most of the tour guides use the technological devices for knowledge acquisition and communication. It has been concluded that tourist guides do not see social media platforms as a business network.

References

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. İstanbul: Avcı Ofset
 • Bayram, A. T., Ak, S. ve Bayram, G. E. (2018) Üniversite Öğrencilerinin Tatil Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanımı: Sinop Üniversitesi Örneği. Nisan 2018, Konferans: VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Hatay
 • Bogdan, R., ve Biklen, S. K. (2006). Qualitative Research for Education. Boston, MA: Allyn& Bacon.
 • Cheng, J. (2019). Social Media and Public Relations, 21.06.2021 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/341070405_Social_media_and_Public_Relations adresinden alındı.
 • Civelek, M. ve Dalgın, T. (2013). Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya, Turizm İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma: Muğla Örneği, November 2013, Conference: 14. Ulusal Turizm Kongresi.
 • Çakmak, T.F. ve Demirkol, Ş. (2017). Teknolojik Gelişmelerin Turist Rehberliği Mesleğine Etkileri Üzerine Bir Swot Analizi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(İktisat Özel Sayısı).
 • Eser, S., Çakıcı, A. C., Babat, D. ve Kızılırmak, İ. (2019). Turlarda Teknoloji Kullanımı: Turistler ve Turist Rehberleri Gözüyle Bir Değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6.
 • Eröz, S., ve Doğdubay, M. (2012) Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), ss.133-157.
 • Gökdemir, S., ve Eren, D. (2020). Turist Rehberi Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci ile belirlenmesi: Tripadvisor Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (2), 1510-1526.
 • Gökdemir, S. ve Uğur, İ. (2020). Sosyal Medya Kullanımının Akademik Güdülenme Davranışı Üzerine Etkisi: Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (3), 2110-2131.
 • Gökdemir, S. ve Köseler, S. (2020). Turizm Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarının Akademik Başarılarına Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Journal of Global Tourism and Technology Research (JGTTR), 1 (2).
 • Gökdemir, S. ve Göç, A.C. (2021). Türkiye’de Turist Rehberliği Alanında Yapılan Teknoloji Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analiz ile Belirlenmesi. Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi/ Araştırma Makalesi 4(1), 35-49.
 • İşçen, M. ve Işık, B. (2020). Turist Rehberlerinin Kullandıkları Mobil Uygulamaların Algılanan Fayda ve Kullanım Kolaylığına Yönelik Nicel Bir Araştırma. Journal Of Busıness In The Dıgıtal Age. 3 (1).
 • Kılıç, B. ve Ön Esen, F. (2019). Turist Rehberleri Odalarının Sosyal Medya Kullanımı: Facebook Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 2019, 3(4): 1149-1163.
 • Kozak, M. (2017). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kurnaz, A. (2019) Restoran İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı: Marmaris Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4): 1042-1054.
 • Türker, A. ve Özaltın Türker, G. (2017). Pazarlama İletişim Kanalı Olarak Sosyal Medyanın Turist Rehberleri Tarafından Kullanımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), s. 94-106.
 • Vural, Z. B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348‐3382 .
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Internetworldstats.com (2021). Social Media Stats, 13.06.2021 tarihinde https://www.internetworldstats.com/social.htm adresinden alındı.
 • Wikipedia.org (2021). Instagram, 15.06.2021 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Instagram adresinden alındı.
 • Teknoted.com (2021). Toplam Instagram Kullanıcı Sayısı, 15.06.2021 tarihinde https://teknoted.com/2020-toplam-instagram-kullanici-sayisi/ adresinden alındı.
 • Wearesocial.com (2021). Digital 2021 Your ultimate guide to the evolving digital World, 21.06.2021 tarihinde https://wearesocial.com/digital-2021 adresinden alındı.
 • Brandingturkiye.com (2021). Youtube İstatistikleri, 21.06.2021 tarihinde https://www.brandingturkiye.com/?s=youtube+istatistikleri adresinden alındı.

TURİST REHBERLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ

Year 2022, Volume 5, Issue 1-2, 21 - 34, 29.12.2022

Abstract

Bilgi teknolojileri ve internetin icat edilmesi ile birlikte sosyal medya kavramı ortaya çıkmıştır. Her bir yeni platform ile kullanıcı sayıları artan sosyal medya platformları hayatımızın her alanında vazgeçilmez olmuştur. İnsanlar hayatlarının önemli bir bölümünü internet ve dolayısıyla sosyal medya mecralarında geçirmeye başlamışlardır. Herkes gibi bu sosyal medya platformları turist rehberleri tarafından da aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı turist rehberlerinin sosyal medya platformlarını hangi amaçlar için kullandıklarını belirlemektir. Çalışmanın, elde edilen veriler doğrultusunda Turist rehberlerine sosyal medya ve iş alma konusunda bilgi vermek açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda veri toplayabilmek amacıyla 20 turist rehberi ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde elde edilen veriler kullanılarak içerik ve betimsel analizler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak turist rehberlerinin çoğunluğu teknolojik cihazları bilgi edinme ve iletişim amaçlı kullandıkları ve sosyal medya platformlarını bir iş ağı olarak görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. İstanbul: Avcı Ofset
 • Bayram, A. T., Ak, S. ve Bayram, G. E. (2018) Üniversite Öğrencilerinin Tatil Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanımı: Sinop Üniversitesi Örneği. Nisan 2018, Konferans: VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Hatay
 • Bogdan, R., ve Biklen, S. K. (2006). Qualitative Research for Education. Boston, MA: Allyn& Bacon.
 • Cheng, J. (2019). Social Media and Public Relations, 21.06.2021 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/341070405_Social_media_and_Public_Relations adresinden alındı.
 • Civelek, M. ve Dalgın, T. (2013). Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya, Turizm İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma: Muğla Örneği, November 2013, Conference: 14. Ulusal Turizm Kongresi.
 • Çakmak, T.F. ve Demirkol, Ş. (2017). Teknolojik Gelişmelerin Turist Rehberliği Mesleğine Etkileri Üzerine Bir Swot Analizi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(İktisat Özel Sayısı).
 • Eser, S., Çakıcı, A. C., Babat, D. ve Kızılırmak, İ. (2019). Turlarda Teknoloji Kullanımı: Turistler ve Turist Rehberleri Gözüyle Bir Değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6.
 • Eröz, S., ve Doğdubay, M. (2012) Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), ss.133-157.
 • Gökdemir, S., ve Eren, D. (2020). Turist Rehberi Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci ile belirlenmesi: Tripadvisor Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (2), 1510-1526.
 • Gökdemir, S. ve Uğur, İ. (2020). Sosyal Medya Kullanımının Akademik Güdülenme Davranışı Üzerine Etkisi: Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (3), 2110-2131.
 • Gökdemir, S. ve Köseler, S. (2020). Turizm Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarının Akademik Başarılarına Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Journal of Global Tourism and Technology Research (JGTTR), 1 (2).
 • Gökdemir, S. ve Göç, A.C. (2021). Türkiye’de Turist Rehberliği Alanında Yapılan Teknoloji Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analiz ile Belirlenmesi. Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi/ Araştırma Makalesi 4(1), 35-49.
 • İşçen, M. ve Işık, B. (2020). Turist Rehberlerinin Kullandıkları Mobil Uygulamaların Algılanan Fayda ve Kullanım Kolaylığına Yönelik Nicel Bir Araştırma. Journal Of Busıness In The Dıgıtal Age. 3 (1).
 • Kılıç, B. ve Ön Esen, F. (2019). Turist Rehberleri Odalarının Sosyal Medya Kullanımı: Facebook Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 2019, 3(4): 1149-1163.
 • Kozak, M. (2017). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kurnaz, A. (2019) Restoran İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı: Marmaris Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4): 1042-1054.
 • Türker, A. ve Özaltın Türker, G. (2017). Pazarlama İletişim Kanalı Olarak Sosyal Medyanın Turist Rehberleri Tarafından Kullanımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), s. 94-106.
 • Vural, Z. B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348‐3382 .
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Internetworldstats.com (2021). Social Media Stats, 13.06.2021 tarihinde https://www.internetworldstats.com/social.htm adresinden alındı.
 • Wikipedia.org (2021). Instagram, 15.06.2021 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Instagram adresinden alındı.
 • Teknoted.com (2021). Toplam Instagram Kullanıcı Sayısı, 15.06.2021 tarihinde https://teknoted.com/2020-toplam-instagram-kullanici-sayisi/ adresinden alındı.
 • Wearesocial.com (2021). Digital 2021 Your ultimate guide to the evolving digital World, 21.06.2021 tarihinde https://wearesocial.com/digital-2021 adresinden alındı.
 • Brandingturkiye.com (2021). Youtube İstatistikleri, 21.06.2021 tarihinde https://www.brandingturkiye.com/?s=youtube+istatistikleri adresinden alındı.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section MAKALELER
Authors

Sinan GÖKDEMİR> (Primary Author)
Çanakkale Onsekiz Mart niversitesi- Turizm Fakültesi- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği ABD
0000-0002-9360-086X
Türkiye


Pelin TOK This is me
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3499-582X
Türkiye

Publication Date December 29, 2022
Submission Date February 8, 2022
Acceptance Date June 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5Issue 1-2

Cite

APA Gökdemir, S. & Tok, P. (2022). TURİST REHBERLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1-2) , 21-34 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74441/1069945