Dissertation
PDF BibTex RIS Cite

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAKIŞ AÇILARI İLE MEDİKAL TURİZM

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 32 - 69, 18.07.2023

Abstract

Uluslararası alanda turizm türleri içerisinde sağlık turizmi önemli bir yere sahiptir. Medikal turizm ise sağlık turizmi türlerinin popülaritesi en yüksek olan türüdür. İnsanların sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli hale gelmeleri ile birlikte medikal turizm daha fazla talep görmeye devam etmektedir. Medikal turizmdeki artan talep ise ülkeler için büyük bir pazar ve rekabet ortamı oluşturmaktadır. Medikal turizm konusunda rekabet avantajı sağlamak isteyen ülkeler sağlık sistemlerini ve turizm faaliyetlerini eş zamanlı olarak geliştirerek bu pazarda önemli bir yer edinmek için çaba göstermektedirler.
Medikal turizm hizmet sunumunda, medikal turizm hizmeti veren sağlık kuruluşlarında çalışan bireylerin medikal turizme bakış açıları büyük öneme sahiptir. Çalışanların medikal turizme ve medikal turistlere bakış açılarının belirlenmesi ile sağlık kuruluşlarının sunmakta oldukları sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların düzeltilmesi sağlanabilir ve çalışanlarının medikal turizm ve medikal turistler hakkındaki olumsuz tutumlarını olumlu hale getirmek için faaliyetler yürütülebilir.
Bu çalışmada medikal turizm hizmeti sunmakta olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarının medikal turizme bakış açılarını belirlemek amaçlanmıştır.
Çalışmanın amacı doğrultusunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarının görüşlerine başvurulmuş ve toplam 418 sağlık çalışanı ile anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması neticesinde eksik bilgiler bulunan 36 adet anket formu çalışmadan çıkartılarak kalan 382 adet anket formu analize tâbi tutulmuştur. Anket formları SPSS v. 22.00 programı ile analiz edilmiştir.
Gerçekleştirilen çalışma neticesinde katılımcıların %50,30’unun kadın, %49,70’inin erkek, %38,70’inin 35-44 yaş grubunda, %59,70’inin üniversite mezunu, %26,70’inin yardımcı hizmetler meslek grubunda ve %65,20’si 6 yıl ve üzeri tecrübeye sahip olduğu anlaşılmaktadır.

References

 • Anspaugh D. A. Hamrick M. H. ve Rosato F. D. (1991). Concepts And Applications Wellness. St. Louis: Mosby Year Book.
 • Aydın, O. (2012). Türkiye’de Alternatif bir Turizm; Sağlık Turizmi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 91-96.
 • Carrera P. M. ve Bridges J. F. P. (2006). Globalization and healthcare: understanding health and medical tourism. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes, (6), 447–454.
 • Erdoğan, Mahmut (2018). Kamu Sağlık Politikalarında Yeni Bir Açılım Sağlık Turizmi: SDÜ Hastanelerinde Çalışan Hekimlerin Sağlık Turizmi Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Horowitz M. D. Rosensweig J. A. ve Jones C. A. (2007). Medical tourism: Globalization of health care marketplace, Medscape General Medicine, 9(4), 1-7.
 • Jenner, E. A. (2008). Unsettled borders of care: Medical tourism as a new dimension in America’s healthcare crisis, Research in the Sociology of Health Care, (26), 235–249. https://doi.org/10.1016/S0275-4959(08)26011-4
 • Johnston R. Crooks V. A. ve Snyder J. (2012), “I didn’t even know what I was looking for”: A qualitative study of the decision-making process of Canadian medical tourists, Globalization and Health, 8(23), 1-12.
 • Kavuncubaşı, Ş. (2000). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Kırılmaz, H. (Ed.). (2009). Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Turunç Matbaacılık.
 • Kozak N. Kozak, M. A. ve Kozak, M. (2019). Genel Turizm İlkeler-Kavramlar. Detay Yayıncılık.
 • Özsarı S. H. ve Karatana Ö. (2013). Sağlık turizmi açısından Türkiye’nin durumu. J Kartal TR, 24(2), 136-144.
 • Öztek, Z. (2001), Sağlık Kavramı ve Sağlık Hizmetleri, Yeni Türkiye Dergisi, 39, 294-295.
 • Tengilimoğlu, D. (Ed.) (2017). Sağlık Turizmi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Turgu S. (2012). Edirne İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Hasta Memnuniyeti ve Hekim İş Doyumu ile İlişkisinin Araştırılması, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Edirne.

Medical Tourism With The Perspectives Of Healthcare Professionals In A University Hospital

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 32 - 69, 18.07.2023

Abstract

Health tourism has an important place among the types of tourism in the international arena. Medical tourism is the most popular type of health tourism. As people become more conscious about healthy living, medical tourism continues to be in greater demand. Increasing demand in medical tourism creates a large market and competitive environment for countries. Countries that want to gain a competitive advantage in medical tourism are trying to gain an important place in this market by simultaneously developing their health systems and tourism activities.
In the provision of medical tourism services, the perspectives of individuals working in health institutions providing medical tourism services to medical tourism are of great importance. By determining the perspectives of the employees towards medical tourism and medical tourists, the problems in the health services provided by the health institutions can be corrected and activities can be carried out to make the negative attitudes of the employees about medical tourism and medical tourists positive.
In this study, it is aimed to determine the perspectives of health professionals working in Sivas Cumhuriyet University Health Services Practice and Research Hospital, which provides medical tourism services, on medical tourism.
This study consists of three parts. In the first part of the study, the concept of health, health services, its features and classification, the concept of health tourism, its characteristics and types in the second part, and the application part where the data analysis is made in the third part.
In line with the purpose of the study, the opinions of the healthcare professionals working at Sivas Cumhuriyet University Health Services Practice and Research Hospital were consulted and a survey was conducted with a total of 418 healthcare professionals. As a result of the survey study, 36 survey forms with missing information were excluded from the study and the remaining 382 survey forms were analyzed. Questionnaire forms SPSS v. Analyzed with the 22.00 program.
As a result of the study, 50.30% of the participants were women, 49.70% were men, 38.70% were in the 35-44 age group, 59.70% were university graduates, 26.70% were employed in auxiliary services professions. group and 65.20% of them have 6 years or more experience.

References

 • Anspaugh D. A. Hamrick M. H. ve Rosato F. D. (1991). Concepts And Applications Wellness. St. Louis: Mosby Year Book.
 • Aydın, O. (2012). Türkiye’de Alternatif bir Turizm; Sağlık Turizmi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 91-96.
 • Carrera P. M. ve Bridges J. F. P. (2006). Globalization and healthcare: understanding health and medical tourism. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes, (6), 447–454.
 • Erdoğan, Mahmut (2018). Kamu Sağlık Politikalarında Yeni Bir Açılım Sağlık Turizmi: SDÜ Hastanelerinde Çalışan Hekimlerin Sağlık Turizmi Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Horowitz M. D. Rosensweig J. A. ve Jones C. A. (2007). Medical tourism: Globalization of health care marketplace, Medscape General Medicine, 9(4), 1-7.
 • Jenner, E. A. (2008). Unsettled borders of care: Medical tourism as a new dimension in America’s healthcare crisis, Research in the Sociology of Health Care, (26), 235–249. https://doi.org/10.1016/S0275-4959(08)26011-4
 • Johnston R. Crooks V. A. ve Snyder J. (2012), “I didn’t even know what I was looking for”: A qualitative study of the decision-making process of Canadian medical tourists, Globalization and Health, 8(23), 1-12.
 • Kavuncubaşı, Ş. (2000). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Kırılmaz, H. (Ed.). (2009). Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Turunç Matbaacılık.
 • Kozak N. Kozak, M. A. ve Kozak, M. (2019). Genel Turizm İlkeler-Kavramlar. Detay Yayıncılık.
 • Özsarı S. H. ve Karatana Ö. (2013). Sağlık turizmi açısından Türkiye’nin durumu. J Kartal TR, 24(2), 136-144.
 • Öztek, Z. (2001), Sağlık Kavramı ve Sağlık Hizmetleri, Yeni Türkiye Dergisi, 39, 294-295.
 • Tengilimoğlu, D. (Ed.) (2017). Sağlık Turizmi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Turgu S. (2012). Edirne İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Hasta Memnuniyeti ve Hekim İş Doyumu ile İlişkisinin Araştırılması, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Edirne.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section MAKALELER
Authors

Ezgi ŞAHİNLER ÇELİK
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0009-0005-8616-1458
Türkiye


Enis Baha BİÇER
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-1624-4988
Türkiye

Publication Date July 18, 2023
Submission Date May 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
ŞAHİNLER ÇELİK, E., & BİÇER, E. B. (2023). BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAKIŞ AÇILARI İLE MEDİKAL TURİZM. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 32-69.