Case Report
BibTex RIS Cite

SAĞLIK TURİZMİNDE YENİ BİR UYGULAMA: “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” Mersin

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1-2, 107 - 122, 29.12.2022

Abstract

Çalışmada, son yıllarda sağlık turizmi kapsamında önemli bir konu olan “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” ele alınmıştır. Bu belge, bir hastanede medikal turizm hizmeti verilmesi için alınması gereken zorunlu bir sertifikadır ve turistlere verilen sağlık hizmetleri ile ilgili standartları göstermesi bakımından önemlidir. Son yıllarda sağlık turizmi bağlamında artan turist gelişlerinin kontrol ve güvence altına alınması gerekçesi gündeme gelen bir uygulamadır. Bu belgeye sahip olduğu halde, gerekli standartları sürdürmek konusunda yaşanan sorunların belirlenmesi ise bu çalışmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda Mersin’de, sağlık turizmi yetki belgesi almış 10 hastanede bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler manuel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, medikal turizm hizmetleri veren hastanelerde “Sağlık Turizmi Birimleri” ve “Sağlık Turizm Yetki Belgesi” almış olmanın zorunlu olduğunu ve bu birimin, çeşitli iletişim işlerinin yanı sıra otelcilik, transfer ve tedavi işlerini planladığını göstermiştir. Yetki belgesi almış olmanın hastanelere rekabette üstünlük, fiyatlandırmada kolaylık, kalitede artış yönünde katkılar sağladığı görülmüştür. Ayrıca, tüm hastanelerdeki sağlık turizmi birimi çalışanları yetkilendirme belgesinin öneminin farkındadırlar.

References

 • Aydın, O. (2012). Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23), 91-96.
 • Baş, M. (2016). Engelli Turizmi. (1.Basım), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Çılgınoğlu, H. (2018). Sağlık Turizminin Temel Özellikleri, Eğilimleri ve Pazarın Küreselleşmesi Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish Studies Economics, Finance and Politics, 13(22), 179-192. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14199
 • Emre, S. (2016). Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Işık, M. (2016). Sağlık Turizminin Gelişimi. https://www.igeme.com.tr/saglik-turizminin-gelisimi/ Erişim tarihi: 14.12. 2021. İşbaşar, C. E. (2016). Türkiye’de Medikal Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde İşletmelerin Uyguladıkları Pazarlama Çalışmaları ve Ankara İlinde Bir Alan Araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kaygısız, N. Ç. (2021). Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Bulunan Seyahat Acentelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 152-163.
 • Kevan, S. M. (2003). Quests For Cures: A History Of Tourism For Climate And Health. International Journal Of Biometeorology, 37, 113-124. https://doi.org/10.1007/BF01212620
 • Mohamad, W. N., Omar, A. and Haron, M. S. (2012). The Moderating Effect Of Medical Travel Facilitators In Medical Tourism. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 65, 358-363.
 • Mutlubaş, I. (2020). Dünyada ve Türkiye'de Medikal Turizmin Güncel Durumu, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2974-2984.
 • Sevim, E. (2019). Medikal Turizm ve Stratejik Analiz. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı. (2022). https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/, Erişim Tarihi: 20.05.2022. T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2018). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu. https://www.sbb.gov.tr/wp- content/uploads/2020/04/TurizmOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf Erişim tarihi: 10.12. 2021.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. (2020). Turizm İstatistikleri 2020 Genel Değerlendirme. https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/81939,3103turizmistatistikleri2020-4pdf.pdf?0
 • Tanrıverdi, H. (2016). Turizm Hizmetlerinin Sağlığı Ve Yönetimi. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Temizkan, S. P. ve Çiçek, D. (2015). Sağlık Turizmi Kavramı ve Özellikleri, (Editör) Temizkan, S. P. : Sağlık Turizmi içinde (ss. 11-36). (1. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tontuş, H. Ö. (2015). Dünyada Sağlık Turizmi, Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATÜRK). http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/tyst/03.pdf Erişim tarihi: Erişim tarihi: 12.12. 2021.
 • Tontuş, H. Ö. (2019). Sağlık Turizmi Tanıtımı Ve Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması İlkeleri Üzerine Değerlendirme, Journal Of Multidisciplinary Academic Tourism, 3 (1), 67-88. http://dx.doi.org/10.31822/jomat.4
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2022). Sağlık. https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 20.05.2022.
 • Türkiye Sağlık Turizmi Derneği (2020). Sağlık Turizmi. http://saglikturizmi.org.tr/tr/saglik- turizmi/genel-bilgi Erişim tarihi: 10.12. 2021.
 • Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik. (2017, 07, 13). Resmi Gazete (Sayı: 30123). https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/Eklenti/28811/0/saglik-turizmi- yonetmelikpdf.pdf Erişim tarihi: 10.12. 2021.
 • UNWTO (The United Nations World Tourism Organization). (2019). International Tourism Highlights. https://www.e- unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 Erişim tarihi: 10.12. 2021.
 • Uyanık Çavuşoğlu, A. (2018). Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Hizmet Standartları Hakkında Düşünce Ve Öneriler. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akrteditasyon Enstitüsü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 1-5.
 • WEF (World Economic Forum). (2019). The Global Competitiveness Report 2019. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019 .pdf Erişim tarihi: 10.12. 2021.
 • WHO (World Health Organization). (2006). Basic Documents. https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf Erişim tarihi: 10.12. 2021.
 • World Tourism Organization and European Travel Commission. (2018). Exploring Health Tourism- Executive Summary, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/978928442030.8
 • www.health-tourism.com, Erişim tarihi: 14.12. 2021.

A NEW APPLICATION IN HEALTH TOURISM: “Health Tourism Authorization Certificate”

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1-2, 107 - 122, 29.12.2022

Abstract

In the study, "Health Tourism Authorization Certificate", which is an important issue within the scope of health tourism in recent years, has been discussed. This document is a mandatory certificate that must be obtained in order to provide medical tourism service in a hospital and is important in terms of showing the standards related to the health services provided to tourists. In recent years, the reason for controlling and securing the increasing tourist arrivals in the context of health tourism is an application that has come to the fore. The main question of this study is to identify the problems experienced in maintaining the required standards despite having this document. In this context, a study has been carried out in 10 hospitals that received health tourism authorization certificates in Mersin. Face-to-face interview method has been used in the study. Data have been analyzed manually. The results have showed that it is obligatory to have “Health Tourism Units” and “Health Tourism Authorization Certificate” in hospitals providing medical tourism services, and this unit plans hotel management, transfer and treatment works as well as various communication works. It has been seen that having a certificate of authority provides hospitals with competitive advantage, convenience in pricing, and an increase in quality. In addition, health tourism unit employees in all hospitals are aware of the importance of the authorization document.

References

 • Aydın, O. (2012). Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23), 91-96.
 • Baş, M. (2016). Engelli Turizmi. (1.Basım), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Çılgınoğlu, H. (2018). Sağlık Turizminin Temel Özellikleri, Eğilimleri ve Pazarın Küreselleşmesi Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish Studies Economics, Finance and Politics, 13(22), 179-192. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14199
 • Emre, S. (2016). Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Işık, M. (2016). Sağlık Turizminin Gelişimi. https://www.igeme.com.tr/saglik-turizminin-gelisimi/ Erişim tarihi: 14.12. 2021. İşbaşar, C. E. (2016). Türkiye’de Medikal Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde İşletmelerin Uyguladıkları Pazarlama Çalışmaları ve Ankara İlinde Bir Alan Araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kaygısız, N. Ç. (2021). Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Bulunan Seyahat Acentelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 152-163.
 • Kevan, S. M. (2003). Quests For Cures: A History Of Tourism For Climate And Health. International Journal Of Biometeorology, 37, 113-124. https://doi.org/10.1007/BF01212620
 • Mohamad, W. N., Omar, A. and Haron, M. S. (2012). The Moderating Effect Of Medical Travel Facilitators In Medical Tourism. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 65, 358-363.
 • Mutlubaş, I. (2020). Dünyada ve Türkiye'de Medikal Turizmin Güncel Durumu, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2974-2984.
 • Sevim, E. (2019). Medikal Turizm ve Stratejik Analiz. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı. (2022). https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/, Erişim Tarihi: 20.05.2022. T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2018). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu. https://www.sbb.gov.tr/wp- content/uploads/2020/04/TurizmOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf Erişim tarihi: 10.12. 2021.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. (2020). Turizm İstatistikleri 2020 Genel Değerlendirme. https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/81939,3103turizmistatistikleri2020-4pdf.pdf?0
 • Tanrıverdi, H. (2016). Turizm Hizmetlerinin Sağlığı Ve Yönetimi. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Temizkan, S. P. ve Çiçek, D. (2015). Sağlık Turizmi Kavramı ve Özellikleri, (Editör) Temizkan, S. P. : Sağlık Turizmi içinde (ss. 11-36). (1. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tontuş, H. Ö. (2015). Dünyada Sağlık Turizmi, Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATÜRK). http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/tyst/03.pdf Erişim tarihi: Erişim tarihi: 12.12. 2021.
 • Tontuş, H. Ö. (2019). Sağlık Turizmi Tanıtımı Ve Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması İlkeleri Üzerine Değerlendirme, Journal Of Multidisciplinary Academic Tourism, 3 (1), 67-88. http://dx.doi.org/10.31822/jomat.4
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2022). Sağlık. https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 20.05.2022.
 • Türkiye Sağlık Turizmi Derneği (2020). Sağlık Turizmi. http://saglikturizmi.org.tr/tr/saglik- turizmi/genel-bilgi Erişim tarihi: 10.12. 2021.
 • Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik. (2017, 07, 13). Resmi Gazete (Sayı: 30123). https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/Eklenti/28811/0/saglik-turizmi- yonetmelikpdf.pdf Erişim tarihi: 10.12. 2021.
 • UNWTO (The United Nations World Tourism Organization). (2019). International Tourism Highlights. https://www.e- unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 Erişim tarihi: 10.12. 2021.
 • Uyanık Çavuşoğlu, A. (2018). Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Hizmet Standartları Hakkında Düşünce Ve Öneriler. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akrteditasyon Enstitüsü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 1-5.
 • WEF (World Economic Forum). (2019). The Global Competitiveness Report 2019. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019 .pdf Erişim tarihi: 10.12. 2021.
 • WHO (World Health Organization). (2006). Basic Documents. https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf Erişim tarihi: 10.12. 2021.
 • World Tourism Organization and European Travel Commission. (2018). Exploring Health Tourism- Executive Summary, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/978928442030.8
 • www.health-tourism.com, Erişim tarihi: 14.12. 2021.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section MAKALELER
Authors

Meryem Akoğlan Kozak 0000-0003-0577-1843

Zeynep Şahin

Publication Date December 29, 2022
Submission Date September 29, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 1-2

Cite

APA Akoğlan Kozak, M., & Şahin, Z. (2022). SAĞLIK TURİZMİNDE YENİ BİR UYGULAMA: “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” Mersin. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1-2), 107-122.