Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

EVALUATION OF HACCP QUALITY STANDARD IN HEALTH TOURISM ENTERPRISES: AN APPLICATION IN THERMAL TOURISM ENTERPRISES

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1-2, 74 - 95, 29.12.2022

Abstract

In addition to the treatment methods of modern medicine, people have also preferred alternative medicine methods throughout history. One of them is the waters or thermal facilities that are believed to be healing. As in the rest of the world, thermal facilities are highly preferred within the scope of health tourism activities in our country and are seen as alternative treatment centers. Thanks to thermal tourism, which is also a type of tourism, people both get treatment and meet their holiday needs. In this context, the hygiene and sanitation infrastructure of the food and beverage units of the facilities that also provide accommodation and catering services is very important. Within the scope of the study, a questionnaire was applied to the kitchen staff of 23 facilities with Thermal Tourism Facility Certificate in the Central Anatolia Region and the perspectives of the facility staff on HACCP, the food safety quality management system, were examined. 336 male and 64 female kitchen staff participated in the survey. By processing the survey results, demographic analyzes, T test, ANOVA and factor analyzes were made. Accordingly, statistically

References

 • ALTINİĞNE N. ve TÜRKSOY A., “Konaklama İşletmelerinde Gıda Güvenliği ve Çeşme İlçesinde yer alan Turizm Belgeli Konaklama Tesislerinde Gıda Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Ege Akademik Bakış, 8/2: (2008), s.(605-629).
 • ARIKBAY C., “Yaşam Kalitesi İçin Gıda Ürünleri Arz Ve Tüketim Güvenliği” 6. Ergonomi Kongresi, MPM Yayın No:622, Ankara 1998.
 • ARIKBAY C., Gıda Sektöründe Kalite Yönetim Sistemleri ve HACCP, Milli Prodüktivite Yayınları No: 660 1. Baskı ISBN 975-440-317-1, Ankara 2002.
 • GİRGİN G.K., HACCP Sisteminin Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2008.
 • GOELDNER C. ve RİTCHİE B., Tourism (9. Baskı), JohnandSonsInç, New Jersey 2003.
 • GOODRİCH G.E. ve GOODRİCH J.N., “Health-caretourism – An explanatorystudy”, Tourism Management, 8/3: (1987), s.(217-222). GÖK T. ve ŞİMŞEK Ş., Konaklama İşletmelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma ve Sonuçları. 10. Ulusal Turizm Kongresi, İzmir 2009.
 • KURTULMUŞ S., Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, Değişim Dinamikleri Yayınları. İstanbul 1998.
 • KURTULUŞ S., Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ders Notları 2005.
 • KURTULUŞ S., Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ders Notları, İstanbul 2005.
 • KOZAK A., KOZAK M. ve KOZAK N., Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara 2009.
 • KOZAK M. ve KOZAK N., Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara 2006.
 • KOZAK N., KOZAK M.A. ve KOZAK M., Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık, Ankara 2019.
 • MCintosh R.W. ve GOELDNER C., Tourism: Principles, Practices and Philosophies (7. Baskı), John WilleyandSonsInc, New York 1990.
 • ÖRNEK M., SANİSOĞLU S.Y., UĞURLU M. ve ÜSTÜ Y., “2002-2008 Yılları Arasında Erzurum Bölgesinde Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi”, Balkan MedJournal, 28: (2011), s.(55-61).
 • PUCZKO L. ve SMİTH M., Health and Wellness Tourism, Butterworth – Heinemann, London 2009.
 • TENGİLİMOĞLU D., Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi, Ankara 2012. Turizm Bakanlığı, Üçüncü Yaş Turizmi, Yatırımlar GenelMüdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1993.
 • YÜKSEL E., “Sağlık Haberciliğinde Buluş, Keşif ve Teknolojik Yeniliklerin Yeri”, III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2-3 Kasım, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2017, s.(135-146). İnternet Kaynakları :

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMELERİNDE HACCP KALİTE STANDARDININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TERMAL TURİZM İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1-2, 74 - 95, 29.12.2022

Abstract

Modern tıbbın tedavi yöntemleri yanı sıra insanlar tarih boyunca alternatif tıp yöntemlerini de tercih etmiştir. Bunlardan biri de şifalı olduğuna inanılan sular veya termal tesislerdir. Bütün dünyadan olduğu gibi ülkemizde de sağlık turizmi faaliyetleri kapsamında termal tesisler oldukça tercih edilmekte ve alternatif tedavi merkezleri olarak görülmektedir. Turizm çeşidi olarak ta karşımıza çıkan termal turizm sayesinde insanlar hem tedavi olmakta hem de tatil ihtiyaçlarını gidermektedir. Bu bağlamda konaklama ve yeme-içme hizmeti de sunan tesislerin yiyecek içecek birimlerinin hijyen ve sanitasyon altyapısı oldukça önem arz etmektedir. Çalışma kapsamında İç Anadolu Bölgesinde yer alan Termal Turizm Tesisi Belgeli 23 tesisin mutfak personeli üzerine anket uygulanmış ve tesis personelinin gıda güvenliği kalite yönetim sistemi olan HACCP’e olan bakış açıları incelenmiştir. Ankete 336 erkek, 64 kadın mutfak personeli katılmıştır. Anket sonuçları işlenerek, demografik analizler, T testi, ANOVA ve faktör analizleri yapılmıştır. Buna göre demografik veriler ve HACCP faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur.

References

 • ALTINİĞNE N. ve TÜRKSOY A., “Konaklama İşletmelerinde Gıda Güvenliği ve Çeşme İlçesinde yer alan Turizm Belgeli Konaklama Tesislerinde Gıda Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Ege Akademik Bakış, 8/2: (2008), s.(605-629).
 • ARIKBAY C., “Yaşam Kalitesi İçin Gıda Ürünleri Arz Ve Tüketim Güvenliği” 6. Ergonomi Kongresi, MPM Yayın No:622, Ankara 1998.
 • ARIKBAY C., Gıda Sektöründe Kalite Yönetim Sistemleri ve HACCP, Milli Prodüktivite Yayınları No: 660 1. Baskı ISBN 975-440-317-1, Ankara 2002.
 • GİRGİN G.K., HACCP Sisteminin Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2008.
 • GOELDNER C. ve RİTCHİE B., Tourism (9. Baskı), JohnandSonsInç, New Jersey 2003.
 • GOODRİCH G.E. ve GOODRİCH J.N., “Health-caretourism – An explanatorystudy”, Tourism Management, 8/3: (1987), s.(217-222). GÖK T. ve ŞİMŞEK Ş., Konaklama İşletmelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma ve Sonuçları. 10. Ulusal Turizm Kongresi, İzmir 2009.
 • KURTULMUŞ S., Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, Değişim Dinamikleri Yayınları. İstanbul 1998.
 • KURTULUŞ S., Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ders Notları 2005.
 • KURTULUŞ S., Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ders Notları, İstanbul 2005.
 • KOZAK A., KOZAK M. ve KOZAK N., Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara 2009.
 • KOZAK M. ve KOZAK N., Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara 2006.
 • KOZAK N., KOZAK M.A. ve KOZAK M., Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık, Ankara 2019.
 • MCintosh R.W. ve GOELDNER C., Tourism: Principles, Practices and Philosophies (7. Baskı), John WilleyandSonsInc, New York 1990.
 • ÖRNEK M., SANİSOĞLU S.Y., UĞURLU M. ve ÜSTÜ Y., “2002-2008 Yılları Arasında Erzurum Bölgesinde Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi”, Balkan MedJournal, 28: (2011), s.(55-61).
 • PUCZKO L. ve SMİTH M., Health and Wellness Tourism, Butterworth – Heinemann, London 2009.
 • TENGİLİMOĞLU D., Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi, Ankara 2012. Turizm Bakanlığı, Üçüncü Yaş Turizmi, Yatırımlar GenelMüdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1993.
 • YÜKSEL E., “Sağlık Haberciliğinde Buluş, Keşif ve Teknolojik Yeniliklerin Yeri”, III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2-3 Kasım, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2017, s.(135-146). İnternet Kaynakları :

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section MAKALELER
Authors

Taycan ÇELİK ŞEKER
Sivas Ticaret Borsası Gıda Analiz Laboratuvarı
0000-0002-2711-963X
Türkiye


Enis Baha BİÇER
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1624-4988
Türkiye

Publication Date December 29, 2022
Submission Date June 8, 2022
Acceptance Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 1-2

Cite

APA Çelik Şeker, T. & Biçer, E. B. (2022). SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMELERİNDE HACCP KALİTE STANDARDININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TERMAL TURİZM İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1-2) , 74-95 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74441/1127394