Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

EVALUATION OF THE TOURISM POTENTIAL OF SİİRT PROVINCE WITH SWOT ANALYSIS

Year 2022, Volume 5, Issue 1-2, 52 - 73, 29.12.2022

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the tourism potential of Siirt province, to determine its strengths and weaknesses, threats and opportunities. For this purpose, first of all, information was provided with a wide literature review and the tourism potential of the province was considered as a conceptual framework. Secondly, information about the history, geographical location, climate, vegetation and all the features that provide economic input of Siirt province are given. In order to better know the current borders of the province of Siirt and to make its observability more effective, a field trip was carried out over a long period of time. As a result of the field trip, the tourism potential of Siirt province was tried to be revealed. During the field trip, areas where alternative tourism activities can be carried out in the center and districts of the province were chosen as the focal point. As a result of the study, the strongest aspect of the tourism potential of the province, including the cultural and historical features that will spread throughout the 12 months of the year, excluding sea-sand-sun tourism, is the weakest aspect of tourism-related advertisement, promotion, social facilities, transportation, and the local people and institutions do not meet on a common ground.

References

 • Acar, Y. "Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Gelveri Potansiyelinin Ekomüzecilik Kapsamında SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi" Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2016): 321-330.
 • Aktaş, C. "Türkiye'nin Turizm Gelirini Etkileyen Değişkenler için En Uygun Regresyon Denkleminin Belirlenmesi." (2005).
 • Alpar, Ö. ve Erdem B. "Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Çerçevesinde Burdur Yöresinde Alternatif Turizmi Geliştirme Stratejileri." I. Burdur Sempozyumu, Bildiriler 1 (2005): 16-19.
 • Alpkan, L. (2005). Uzgörü Çalışmasının Kavramsal Çerçevesi ve Yöntemi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Gyte) İşletme Fakültesi. http://www.gyte.edu.tr/d/02%20metodoloji.Pdf, 27.10.2005.
 • Bahar, O. ve Bozkurt K. "Eden Turizm-Ekonomik Büyüme Birliktelik: Dinamik Panel Veri Analizi." Anadolu: Turizm Araştırmaları Dergisi 21.2 (2010): 255-265.
 • Baldemir, E. ve Özcan B. "Türkiye'ye Yönelik Turizm Talebinin Neural (Sinir) Ağları Modelini Kullanarak Analizi." (2007).
 • Çabuk, S. N., Sarı, S., Aksoy, T., Erşen, G. & çabuk, A. (2020). Gastronomi Turizmi Stratejik Planlama: Karaburun, Çeşme ve Urla üzerine SWOT Analizi Örneklemesi. GSI Journals Serie B: İşletme ve Ekonomideki Gelişmeler, 2 (2), 33-49
 • Çakıcı, A., Atay, L. ve Aksu M. "Bozcaada Turizmi İçin Geçerli Olabilecek Fırsatlar, Üstünlükler, Zayıflıklar ve Tehlikeleri Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma." Yönetim Bilimleri Dergisi 8.1 (2010): 147-166.
 • Dinçer, Ö. (1994). “Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası” 3. Baskı, İstanbul.
 • Durgun, A., (2006), “Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü: Isparta Örneği” Süleyman Demir, Özcan Eray ve Ekin SEZGİN. "Elazığ İlinin Sağlık Turizmi Açısından SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi." Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi 7.14 (2020): 111-129.
 • Ersoy Y. (2018) Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi: Yozgat İli Örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, 11.1: 649-664.
 • Eşitti, B. "Sürdürülebilir kış sporları turizmi: Sarıkamış’ın potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi." Turizm Akademik Dergisi 5.1 (2018): 205-220.
 • Gökçe, F. (2006). Yerel Destinasyonlarda Turizm Potansiyelinin Belirlenmesinde SWOT Analizi Tekniği: Giresun Örneği. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Güllü, K. "Bir Turizm Destinasyonu Olarak Develi'nin Turizm Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Bir Swot Analizi." Business & Management Studies: An International Journal 6.4 (2018): 862-877.
 • Gürlek, T. B. (2005).” SWOT Analizi”. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (2002).
 • İçellioğlu, C. "Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un SWOT Analizi." Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2014): 37-55.
 • Kartakoullis, Nicos L. ve George Karlis. "Kıbrıs'ı Bir Spor Turizm Destinasyonu Olarak Geliştirmek: SWOT Analizinin Sonuçları." Spor Turizmi Dergisi 7.4 (2002): 3-17.
 • Keleş, Yasin, and Yusuf Ziya Akbaş (2016). "Taşköprü’nün SWOT Analizi ve Turizme Yönelik Öneriler”.
 • Kemer, E. (2017). Nevşehir İlinin Medikal Turizm Açısından SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi.
 • Kılınç, O., Ongun U. ve Kılınç U. "Sakin Şehir, İnanç ve Kırsal Turizm Üçgeni: Yalvaç ilçesinin Turizm Potansiyeline Yönelik SWOT Analizi" Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24.2 (2018): 199-213.
 • Kızılaslan, Nuray, Ünal, Tayfur. "Tokat İlinin Ekoturizm/Kırsal Turizm Potansiyeli ve SWOT Analizi". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi / 9 (December 2014): 45-61.
 • Külekçi, E. A., ve Yahya Bulut. "Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi." Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14.1 (2013): 1-12.
 • Mercan, Ş., O. ve Pak, A., (2014). “Küreselleşme Sürecinde Turizmin Kırsal Boyutu: Kırsal Turizmin Dünü ve Bugünü” Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7 (2), 29-33.
 • Meriç, S. ve Bozkurt Ö. "Van Gölü’nün Rekreasyonel Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi." Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2017): 154-167.
 • Nakip, M., Varinli, İ. ve Güllü, K. (2012). Süpermarketlerde çalışanların ve tüketicilerin hizmet kalitesi beklentilerinin ve algılarının karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 373-386.
 • Ongun, U., Gövdere, B., Çiçek, U. (2016). Yeşilova’nın Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (16), 75-88.
 • Özbay, G. (2018). Alternatif Turizm Politikaları İçerisinde Kış Turizmi: Türkiye’ye Yönelik SWOT Analizi. The Journal Of International Lingual Social And Educational Sciences, 4(2), 203-213.
 • Özdemir, Y, Demirel T. ve Demirel N. (2018) "Türkiye Turizm Sektörü için SWOT Analizi ve Strateji Belirleme."
 • Özgen, N. (2010). “Doğu Anadolu Bölgesi’nin Doğal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Planlamaya Yönelik Öneriler” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7(2).
 • Sabbağ, Ç. (2011). Adıyaman Turizminin Güçlü, Zayıf Yönleri ile Fırsat ve Tehditlerine İlişkin Turizm İşletme Yöneticilerinin Değerlendirmeleri.
 • Sandıkcı, M., ve Özgen Ü. "Afyonkarahisar ilinin termal turizm açısından SWOT analizi ile değerlendirilmesi." Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6.3 (2013): 51-79.
 • Şener, S. (2016) "Turizm Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: İzmir Selçuk İlçesini SWOT Analizi" Bölgesel Turizm: 66.
 • Şengül, A. ve Çılgınoğlu H. "Kültürel Miras Turizmi Açısından Kral Kızı Hamamı’nın SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 11.2: 539-552.
 • Türk, O. "Muş İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyeli ve SWOT Analizi." Journal of International Social Research 14.77 (2021).
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K.; 2013, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayın, İstanbul.
 • Yasak, Ü., & Oğan, O. (2019). Foça'da (İzmir) Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. In USOBAK 4. International Research Congress on Social Sciences (11-13 September 2019) (pp. 74-85).
 • Yavuz, N. "Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi." (2006).
 • Yeşiltaş, M., ve Öztürk İ. "Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Alternatif Turizm Faaliyetlerine Yönelik bir Değerlendirme: Sivas örneği." Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 9.1 (2008): 1-18.
 • Yıldırım, E. (2002). “Stratejik Yönetim ve Örgüt Kültürü İlişkisi” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Wheelen, Thomas L., et al. Strategic Management and Business Policy. Vol. 55. Boston, MA: Pearson, 2017.

SİİRT İLİ TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2022, Volume 5, Issue 1-2, 52 - 73, 29.12.2022

Abstract

Bu çalışmada, Siirt ilinin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, güçlü ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak geniş bir literatür taraması ile bilgilerin ortaya koyulması sağlanmıştır ve ilin turizm potansiyeli kavramsal çerçeve olarak ele alınmıştır. İkinci olarak, Siirt ilinin tarihi, coğrafi konumu, iklim, bitki örtüsü ve ekonomik girdi sağlayan tüm özellikleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Siirt ilinin mevcut sınırlarının daha iyi tanınması ve gözlemlene bilirliğinin daha etkili olması için geniş bir zamana yayılan saha gezisi yapılmıştır. Saha gezisi sonucunda, Siirt ilinin turizm potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmıştır. Saha gezisi süresince ilin merkezi ve ilçelerinde alternatif turizm faaliyetlerinin yapılabileceği alanlar odak nokta olarak tercih edilmiştir. Çalışma sonucunda, ilin turizm potansiyelinin, deniz- kum- güneş turizmi hariç yılın 12 ayına yayılım gösterecek kültürel ve tarihi özellikleri içerisinde barındırması en güçlü yönünü, turizm ile ilgili reklam, tanıtım, sosyal tesis, ulaşım ve yerel halk ile kurumların ortak paydada buluşmaması zayıf yönlerindendir.

References

 • Acar, Y. "Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Gelveri Potansiyelinin Ekomüzecilik Kapsamında SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi" Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2016): 321-330.
 • Aktaş, C. "Türkiye'nin Turizm Gelirini Etkileyen Değişkenler için En Uygun Regresyon Denkleminin Belirlenmesi." (2005).
 • Alpar, Ö. ve Erdem B. "Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Çerçevesinde Burdur Yöresinde Alternatif Turizmi Geliştirme Stratejileri." I. Burdur Sempozyumu, Bildiriler 1 (2005): 16-19.
 • Alpkan, L. (2005). Uzgörü Çalışmasının Kavramsal Çerçevesi ve Yöntemi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Gyte) İşletme Fakültesi. http://www.gyte.edu.tr/d/02%20metodoloji.Pdf, 27.10.2005.
 • Bahar, O. ve Bozkurt K. "Eden Turizm-Ekonomik Büyüme Birliktelik: Dinamik Panel Veri Analizi." Anadolu: Turizm Araştırmaları Dergisi 21.2 (2010): 255-265.
 • Baldemir, E. ve Özcan B. "Türkiye'ye Yönelik Turizm Talebinin Neural (Sinir) Ağları Modelini Kullanarak Analizi." (2007).
 • Çabuk, S. N., Sarı, S., Aksoy, T., Erşen, G. & çabuk, A. (2020). Gastronomi Turizmi Stratejik Planlama: Karaburun, Çeşme ve Urla üzerine SWOT Analizi Örneklemesi. GSI Journals Serie B: İşletme ve Ekonomideki Gelişmeler, 2 (2), 33-49
 • Çakıcı, A., Atay, L. ve Aksu M. "Bozcaada Turizmi İçin Geçerli Olabilecek Fırsatlar, Üstünlükler, Zayıflıklar ve Tehlikeleri Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma." Yönetim Bilimleri Dergisi 8.1 (2010): 147-166.
 • Dinçer, Ö. (1994). “Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası” 3. Baskı, İstanbul.
 • Durgun, A., (2006), “Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü: Isparta Örneği” Süleyman Demir, Özcan Eray ve Ekin SEZGİN. "Elazığ İlinin Sağlık Turizmi Açısından SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi." Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi 7.14 (2020): 111-129.
 • Ersoy Y. (2018) Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi: Yozgat İli Örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, 11.1: 649-664.
 • Eşitti, B. "Sürdürülebilir kış sporları turizmi: Sarıkamış’ın potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi." Turizm Akademik Dergisi 5.1 (2018): 205-220.
 • Gökçe, F. (2006). Yerel Destinasyonlarda Turizm Potansiyelinin Belirlenmesinde SWOT Analizi Tekniği: Giresun Örneği. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Güllü, K. "Bir Turizm Destinasyonu Olarak Develi'nin Turizm Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Bir Swot Analizi." Business & Management Studies: An International Journal 6.4 (2018): 862-877.
 • Gürlek, T. B. (2005).” SWOT Analizi”. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (2002).
 • İçellioğlu, C. "Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un SWOT Analizi." Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2014): 37-55.
 • Kartakoullis, Nicos L. ve George Karlis. "Kıbrıs'ı Bir Spor Turizm Destinasyonu Olarak Geliştirmek: SWOT Analizinin Sonuçları." Spor Turizmi Dergisi 7.4 (2002): 3-17.
 • Keleş, Yasin, and Yusuf Ziya Akbaş (2016). "Taşköprü’nün SWOT Analizi ve Turizme Yönelik Öneriler”.
 • Kemer, E. (2017). Nevşehir İlinin Medikal Turizm Açısından SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi.
 • Kılınç, O., Ongun U. ve Kılınç U. "Sakin Şehir, İnanç ve Kırsal Turizm Üçgeni: Yalvaç ilçesinin Turizm Potansiyeline Yönelik SWOT Analizi" Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24.2 (2018): 199-213.
 • Kızılaslan, Nuray, Ünal, Tayfur. "Tokat İlinin Ekoturizm/Kırsal Turizm Potansiyeli ve SWOT Analizi". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi / 9 (December 2014): 45-61.
 • Külekçi, E. A., ve Yahya Bulut. "Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi." Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14.1 (2013): 1-12.
 • Mercan, Ş., O. ve Pak, A., (2014). “Küreselleşme Sürecinde Turizmin Kırsal Boyutu: Kırsal Turizmin Dünü ve Bugünü” Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7 (2), 29-33.
 • Meriç, S. ve Bozkurt Ö. "Van Gölü’nün Rekreasyonel Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi." Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2017): 154-167.
 • Nakip, M., Varinli, İ. ve Güllü, K. (2012). Süpermarketlerde çalışanların ve tüketicilerin hizmet kalitesi beklentilerinin ve algılarının karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 373-386.
 • Ongun, U., Gövdere, B., Çiçek, U. (2016). Yeşilova’nın Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (16), 75-88.
 • Özbay, G. (2018). Alternatif Turizm Politikaları İçerisinde Kış Turizmi: Türkiye’ye Yönelik SWOT Analizi. The Journal Of International Lingual Social And Educational Sciences, 4(2), 203-213.
 • Özdemir, Y, Demirel T. ve Demirel N. (2018) "Türkiye Turizm Sektörü için SWOT Analizi ve Strateji Belirleme."
 • Özgen, N. (2010). “Doğu Anadolu Bölgesi’nin Doğal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Planlamaya Yönelik Öneriler” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7(2).
 • Sabbağ, Ç. (2011). Adıyaman Turizminin Güçlü, Zayıf Yönleri ile Fırsat ve Tehditlerine İlişkin Turizm İşletme Yöneticilerinin Değerlendirmeleri.
 • Sandıkcı, M., ve Özgen Ü. "Afyonkarahisar ilinin termal turizm açısından SWOT analizi ile değerlendirilmesi." Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6.3 (2013): 51-79.
 • Şener, S. (2016) "Turizm Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: İzmir Selçuk İlçesini SWOT Analizi" Bölgesel Turizm: 66.
 • Şengül, A. ve Çılgınoğlu H. "Kültürel Miras Turizmi Açısından Kral Kızı Hamamı’nın SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 11.2: 539-552.
 • Türk, O. "Muş İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyeli ve SWOT Analizi." Journal of International Social Research 14.77 (2021).
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K.; 2013, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayın, İstanbul.
 • Yasak, Ü., & Oğan, O. (2019). Foça'da (İzmir) Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. In USOBAK 4. International Research Congress on Social Sciences (11-13 September 2019) (pp. 74-85).
 • Yavuz, N. "Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi." (2006).
 • Yeşiltaş, M., ve Öztürk İ. "Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Alternatif Turizm Faaliyetlerine Yönelik bir Değerlendirme: Sivas örneği." Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 9.1 (2008): 1-18.
 • Yıldırım, E. (2002). “Stratejik Yönetim ve Örgüt Kültürü İlişkisi” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Wheelen, Thomas L., et al. Strategic Management and Business Policy. Vol. 55. Boston, MA: Pearson, 2017.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section MAKALELER
Authors

Ebru AKAY> (Primary Author)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1077-3253
Türkiye

Supporting Institution KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Publication Date December 29, 2022
Submission Date April 28, 2022
Acceptance Date June 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5Issue 1-2

Cite

APA Akay, E. (2022). SİİRT İLİ TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1-2) , 52-73 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74441/1110230